Základní informace o školním klubu (ŠK)

 • provoz školního kubu zabezpečuje 1 oddělení
 • výše úplaty na měsíc za ŠK činí 250,- Kč (vybíráme 3x do roka)
 • v případě neuhrazení platby do data určení může, být dítě ze školního klubu vyřazeno
 • výše úplaty, pokud dítě nenavštěvuje ŠK, pouze navštěvuje kroužky je za měsíc 150,- Kč
 • prosíme o dodržování doby pro zájmovou činnost: 14:00 – 15:50 hod.

Informace pro rodiče dětí umístěných v ŠK

1. Seznámení se skladbou zaměstnání v  ŠK

Ranní ŠD i ŠK - 6:00 – 7:40

Odpolední ŠK – 12:30 – 14:00 (činnost odpočinková, zájmová a rekreační)

Zájmové činnosti (kroužky) - 14:00 – 16:00

 • kroužky začínají od začátku října, proto obratem vracejte přihlašovací lístek do Vámi vybraných zájmových aktivit (počet dětí v některých kroužcích je omezen)
 • kroužky končí koncem května
 • v případě, že nebude kroužek obsazen potřebným počtem dětí, bude zrušen a dítěti bude nabídnut jiný
 • přihláška do kroužku je závazná na celý školní rok (lze změnit v pololetí)

Spojovací oddělení - 14:00 – 17:00

 • toto oddělení je určeno pro děti, které některý den nemohou navštěvovat kroužek a budou odcházet dříve (mezi 14:00  – 15:30)
 • po skončení kroužku se v tomto oddělení scházejí děti ze všech oddělení ŠD i ŠK, které odcházejí po 16 hodině

Příprava na vyučování

 • na písemnou žádost rodičů si dítě může ve spojovacím oddělení

            (mezi 16:00  – 17:00 hod.) vypracovat domácí úlohu (vychovatelka dohlédne, aby dítě   

            mělo klid při práci, ale nezodpovídá za správnost úlohy)

2. Školní jídelna

 • obědy si rodiče přihlašují i odhlašují osobně přes aplikaci www.strava.cz
 • kartičku nebo čip na oběd si děti ponechávají u sebe 

3. Přihláška/ zápisní lístek

 • rodiče vyplní přihlášku i s odchodovým lístkem (zadní strana)
 • odchody a příchody se dodržují podle vyplněné přihlášky
 • v případě, že dítě bude odcházet v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí předložit písemnou omluvenku na samostatném listu
 • pokud jsou rodiče rozvedeni, je třeba napsat na zadní stranu (do kolonky doprovod dítěte), kdo může dítě vyzvedávat
 • zdravotní stav dítěte (pečlivě vyplnit)

4. Pomůcky do ŠK

 • seznam pomůcek si určuje školní klub podle aktuální potřeby

5. Bijásek

 • děti mají možnost navštěvovat v kině Pasáž cyklus filmových představení

6. Přednost přijetí dítěte do ŠK

 • děti z 3. – 4. ročníku
 • dojíždějící děti

7. Nedodržování řádu ŠK

 • při nedodržování řádu ŠK lze dítě z klubu vyloučit

8. Vyzvednutí dítěte ze ŠK

 • od nového školního roku bude vyzvedávání dětí přes čipový systém BELLhop
 • pokud dítě odchází samo, čip nepotřebuje
 • v případě doprovodu je nutné si zakoupit u vedoucí vychovatelky čip, který Vám umožní vyzvedávání dítěte ze školního klubu
 • při přiložení čipu se Vám ukáže, kde se dítě nachází
 • paní vychovatelce systém nahlásí, kdo si pro dítě přišel
 • v době zájmových činností (kroužků), se Vám může na displeji ukázat, že není čas na vyzvedávání (je to v době, kdy paní vychovatelka je s kroužkem v jiné místnosti nebo mimo budovu – po příchodu do ŠD nebo ŠK to odblokuje a Vám se na displeji ukáže, že dítě bude propuštěno)
 • zvonky u vchodu se budou používat pouze ve výjimečných situacích nebo v případě, že potřebujete s paní vychovatelkou osobně mluvit

9. Nevyzvednuté dítě ze ŠK

 Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne žáka do 16:55, postupuje dozírající vychovatelka následujícím způsobem:

 • Kontaktuje zákonného zástupce telefonicky.
 • V případě, že se nepodaří spojit s rodičem telefonicky, kontaktuje v 17:10 Městskou policii Třebíč, která dále informuje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, jehož pracovník se dostaví do školy a přebere plnou odpovědnost za žáka.
 • Zákonný zástupce proplatí přesčasové hodiny pokrývající dobu, po kterou vychovatelka vykonávala dozor nad rámec svých povinností.

 AKCE ŠK:

 • Sportovní soutěže a turnaje
 • Mikulášská, vánoční besídka
 • Václavské divadélko
 • Návštěvy výstav
 • Setkání s rodiči
 • Hledání pokladu (Přírodovědná stezka)
 • Vánoční dílničky
 • Vystoupení s ukázkami z naší zájmové činnosti

Spolupráce s Městskou knihovnou v Třebíči, Denním rehabilitačním stacionářem pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež v Třebíči, mateřskými školami, Nuclears Třebíč atd.

Vážení rodiče,

v zájmu ochrany majetku a zdraví Vašich dětí je škola zabezpečena proti vniknutí cizích osob do jejích prostor, zavedením kamerového systému. Je tedy nutné, abyste i Vy čekali na děti před školou (výjimku tvoří rodiče dětí z 1. tříd pouze první týden v září). Na nástěnce u hlavního vchodu je vyvěšen rozpis jednotlivých oddělení ŠD a ŠK, zájmových kroužků, spojovacích oddělení atd. Do ranní ŠD si děti budou zvonit pravidelně na tlačítko s označením ranní ŠD. Vedle zvonku na nástěnce budete mít zprávu, kde se ŠK nachází. Pokud tam cedulka nebude, jsou děti v ŠK nebo v jídelně.

Pokud bude na cedulce, že se ŠK nachází na školním hřišti, musíte nejprve přiložit čip, a teprve potom obejít školu a vyzvednout si dítě u paní vychovatelky na hřišti.

Zájmová činnost (kroužky) bude končit v 15:50. Do 16:00 jsou děti v té ŠD nebo ŠK, kde dítě navštěvuje zájmovou činnost.

Po 16. hodině budou dle rozpisu ve spojovacím oddělení. I zde stačí pouze přiložit čip a paní vychovatelce ve spojovacím oddělení systém nahlásí, že dané dítě odchází domů.

Předejdeme tak pohybu cizích lidí po škole a zajistíme tím bezpečnost našich dětí!!!


Děkujeme za pochopení             Zuzana Suchánková (vedoucí vychovatelka)