Pravidla pro vstup do školy

Vážení rodiče, vážení návštěvníci školy!

Ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuji tato pravidla pro vstup do budovy:

Každý návštěvník školy požádá domácím telefonem o vstup do budovy službu na vrátnici. Zde se zapíše do knihy návštěv, sdělí důvod své návštěvy a je službou odveden na místo jednání (kancelář školy, ředitelna, kabinet výchovného poradce apod.). Z místa jednání odchází opět v doprovodu služby.

Obchodním zástupcům různých firem je službou vstup povolen pouze po předchozí telefonické domluvě s vedením školy, poté je postupováno jako v předchozím odstavci.

Zákonní zástupci žáků (respektive jimi pověřené osoby) čekají na své děti před budovou školy. Není možné, aby tyto osoby dlouhodobě setrvávaly na chodbách, v šatnách nebo dokonce ve školní jídelně.

Zákonní zástupci žáků (resp. pověřené osoby), kteří přicházejí vyzvednout své dítě ze školní družiny nebo ze školního klubu, zazvoní na příslušné oddělení školní družiny resp. školního klubu a představí se do domácího telefonu. Paní vychovatelka, poté, co ověří pomocí kamerového systému totožnost zákonného zástupce žáka, propouští dítě z družiny (z klubu). Žáci jsou poučeni, že v případě, kdy před vchodem do budovy nečeká zákonný zástupce dítěte (resp. pověřená osoba), vrací se do příslušného oddělení a oznámí tuto skutečnost paní vychovatelce.

Žáci školy mají při odchodu z budovy zakázáno pouštět do školy nepovolané osoby, není proto přípustné vyžadovat po nich, aby toto nařízení porušovali nebo aby nechávali dveře otevřené!

S mechanismem zavírání vchodových dveří mohou manipulovat pouze zaměstnanci školy. Všem ostatním osobám je toto přísně zakázáno!

Při akcích školy pořádaných pro veřejnost (rodičovské schůzky, besídky apod.) budou vchodové dveře včas otevřeny a vstup a pohyb ve vymezených prostorách budovy bude účastníkům umožněn. Pro organizační zabezpečení takových akcí (vstup do budovy, pohyb návštěvníků v budově atd.) bude vždy určen dozor z řad zaměstnanců školy.

Mgr. Pavel Blažek
ředitel školy

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru