Pravidla pro vstup do školy

Vážení rodiče, vážení návštěvníci školy!

Ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuji tato pravidla pro vstup do budovy:

Každý návštěvník školy požádá domácím telefonem o vstup do budovy službu na vrátnici. Zde se zapíše do knihy návštěv, sdělí důvod své návštěvy a je službou odveden na místo jednání (kancelář školy, ředitelna, kabinet výchovného poradce apod.). Z místa jednání odchází opět v doprovodu služby.

Obchodním zástupcům různých firem je službou vstup povolen pouze po předchozí telefonické domluvě s vedením školy, poté je postupováno jako v předchozím odstavci.

Zákonní zástupci žáků (respektive jimi pověřené osoby) čekají na své děti před budovou školy. Není možné, aby tyto osoby dlouhodobě setrvávaly na chodbách, v šatnách nebo dokonce ve školní jídelně.

Zákonní zástupci žáků (resp. pověřené osoby), kteří přicházejí vyzvednout své dítě ze školní družiny nebo ze školního klubu, zazvoní na příslušné oddělení školní družiny resp. školního klubu a představí se do domácího telefonu. Paní vychovatelka, poté, co ověří pomocí kamerového systému totožnost zákonného zástupce žáka, propouští dítě z družiny (z klubu). Žáci jsou poučeni, že v případě, kdy před vchodem do budovy nečeká zákonný zástupce dítěte (resp. pověřená osoba), vrací se do příslušného oddělení a oznámí tuto skutečnost paní vychovatelce.

Žáci školy mají při odchodu z budovy zakázáno pouštět do školy nepovolané osoby, není proto přípustné vyžadovat po nich, aby toto nařízení porušovali nebo aby nechávali dveře otevřené!

S mechanismem zavírání vchodových dveří mohou manipulovat pouze zaměstnanci školy. Všem ostatním osobám je toto přísně zakázáno!

Při akcích školy pořádaných pro veřejnost (rodičovské schůzky, besídky apod.) budou vchodové dveře včas otevřeny a vstup a pohyb ve vymezených prostorách budovy bude účastníkům umožněn. Pro organizační zabezpečení takových akcí (vstup do budovy, pohyb návštěvníků v budově atd.) bude vždy určen dozor z řad zaměstnanců školy.

PaedDr. Pavel Kessner
ředitel školy

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru