Prevence sociálně patologických jevů

Metodikem prevence sociálně patologických jevů ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 je Mgr. Lucie Sokolová.


Kontakt:

Telefon: 568 839 358

email: sokolova@zsvaclav.cz


Konzultační hodiny

Pondělí 14:00 - 15:00


Naše škola má dlouholeté zkušenosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Každý rok je vypracován program prevence rizikového chování - minimální preventivní program, který je zkvalitňován grantovými projekty („Zdravé město") podávanými na městský úřad v Třebíči. Několik desítek tisíc Kč je tak využíváno k nadstandardním akcím pro žáky i k posilování pozitivní atmosféry ve škole i ve vztahu rodičů a širší veřejnosti ke škole.

Pro děti jsou pořádané různé besedy a přednášky, které se týkají zdravého životního stylu (prevence kouření, alkoholismu, netolismu, užívání drog atd.) i besedy týkající se vztahu mezi spolužáky (prevence šikany, kyberšikany, sebepoznávání, sebehodnocení, budování přiměřeného sebevědomí, právo a morálka atd.). Nezapomínáme poukazovat na nebezpečí neofašismu, rasismu, xenofobie atd. ve společnosti (zájezdy do Terezína, Osvětimi, Lidic apod.).

V průběhu školního roku dochází k diagnostice tříd i k řadě zajímavých setkání s pracovníky neziskových organizací, Policie ČR i městské policie, při nichž jsou používány pro žáky netradiční interaktivní a zážitkové metody práce.

Velká pozornost je věnována tzv. nízkoprahovým aktivitám. Pod vedením lektorů mají naši žáci možnost poznat, jak tvořit pomocí různých technik originální výrobky (modrotisk, drátkování, enkaustika, obrázky z kůže, gelové svíčky, potisk textilu, malba na sklo, výroba košíků a ozdob z pedigu, korálkových drobností apod.). Často jejich výrobky působí radost jako dárek rodičům. Škola chce mimo jiné dát dětem návod, jak trávit volný čas. S výrobky se děti několikrát do roka chlubí na tradičních výstavách ve škole.

Znalost netradičního výtvarného vyjádření nám umožňuje úspěšně se zapojovat do různých soutěží, regionálních i celorepublikových.