Historie školy


Historie Základní školy v Třebíči na dnešním Václavském náměstí se začala psát v roce 1951. Tehdy byla započata její stavba. První školní rok byl zde zahájen 1. září 1953 s 23 třídami (791 žáků) pod vedením ředitele Karla Heinigeho, ale stavební práce pokračovaly až do října následujícího roku. Ve školní kronice se mimo jiné také píše, že budování školy se s nadšením účastnili i učitelé a žáci, při úpravě okolí budovy odpracovali úctyhodných 4340 brigádnických hodin.

V roce 1956 byla v suterénu budovy otevřena školní dílna a o rok později byl na školní zahradě svépomocí postaven zemědělský pavilon, takže byla materiálně zajištěna výuka nového předmětu - pracovního vyučování. Polytechnická výchova patřila mezi hlavní úkoly tehdejšího školství. Žáků postupně přibývalo až na 986.

V roce 1961 došlo k osamostatnění střední všeobecně vzdělávací školy, která ale i nadále zůstala ve stejné budově. Správa budovy byla svěřena základní devítileté škole. Ve školním roce 1962/1963 byl ředitelem školy Augustin Brabenec. V té době došlo k velkému přílivu žáků z nového sídliště a situaci nebylo možné řešit jinak než vyučováním na směny.


Roku 1971 se ředitelem stal Jindřich Máca. Ve čtyřiadvaceti učebnách bylo 38 tříd devítiletky, gymnázia a mateřské školy! Naštěstí byla dokončena rekonstrukce historické budovy třebíčského gymnázia, kam mohly být třídy této školy přemístěny. Počet žáků devítiletky však nadále rostl a ve školním roce 1972/1973 školu navštěvovalo 1011 žáků a ve školním roce 1974/1975 dokonce 1167 žáků.

Od roku 1974 byl ředitelem školy Antonín Řidký. Prvního září 1975 byla otevřena nová škola v tehdejší ulici Kurta Konrada (dnešní Kubišova ulice). Do ní přešla zhruba polovina žáků a část učitelského sboru. Na škole zůstalo 741 žáků ZŠ a jejich počet se postupně snižoval.

V roce 1977 přijala budova pod svou střechu novou průmyslovou školu stavební. Až v roce 1979, po šestadvaceti letech, opustila budovu mateřská škola.

Od 1. 8. 1983 se stal ředitelem Miloš Fiala. Po sedmi letech, v červenci 1990, byl ve funkci potvrzen konkurzem, navíc získal vyjádření důvěry všech zaměstnanců školy. Zástupcem ředitele se stal Karel Jánský. Počet žáků na ZŠ se nadále snižoval, jednou z příčin náhlého poklesu žáků i bylo zavedení osmileté povinné školní docházky.

Po roce 1989 došlo ve škole k řadě změn, jednou z nejdůležitějších byl přechod do právní subjektivity. Počet žáků poklesl v roce 1989/1990 na 396 a přesto, že byla zavedena opět povinná devítiletá docházka (1991/1992), počet nadále klesal. V roce 1991 proběhla nadstavba spojovacího traktu pro potřeby SPŠ stavební a vznikly čtyři nové třídy a kabinety.Od 1.8. 2000 se stal ředitelem školy Pavel Kessner.

V květnu roku 2003 rozhodlo zastupitelstvo města o sloučení dvou budov základních škol, a to ZŠ Třebíč, Kubišova 1214 a ZŠ Třebíč, Václavské nám. 44/12. Současně bylo rozhodnuto i o novém názvu: ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12. Rozhodnutí o sloučení vyvolalo značné emoce z řad veřejnosti, rodičů, žáků i pedagogických pracovníků. Rok fungoval nově vzniklý právní subjekt ve dvou budovách. Veškeré problémy administrativní, pracovně právní, změny v zapsání školy do sítě škol, problémy s kapacitou školní družiny a školním klubem, s přípravou prostor pro 400 nových žáků, problémy se sjednocením učebních plánů, učebnic, dělením a slučováním tříd, vytvářením nových kolektivů žáků i zaměstnanců a především s vlastním přestěhováním veškerých pomůcek, nábytku a vybavení budovy na Kubišově ulici se díky ohromnému pracovnímu nasazení všech zaměstnanců školy podařilo zvládnout.

Od září roku 2004 škola funguje pouze v budově na Václavském náměstí. Budova se musela připravit na změny spojené se sloučením škol: byla zřízena umývárna před školní jídelnou, zrekonstruovány kanceláře školy, byly vybudovány samostatné místnosti pro sedm oddělení školní družiny, byl zřízen školní bufet, přeložena dlažba ve druhém patře budovy, zrekonstruována školní kuchyňka, školní dílny, kabinety a učebny, vybudována relaxační tělocvična, posilovna, zasíťována celá budova a všechny kabinety připojeny na internet. Bylo nutné dovybavit všechny učebny druhého patra budovy tabulemi. Byla vybudována keramická dílna (2005), nové multifunkční hřiště s umělým povrchem (2006). Ve stejném roce byla vyměněna střešní krytina na hlavní budově a přistavěna jídelna. V roce 2009 byla provedena celková rekonstrukce fasády budovy, byla kompletně vyměněna okna a budova byla zateplena. V několika posledních letech bylo zrekonstruováno osvětlení ve všech učebnách v budově, bylo zrekonstruováno sociální zařízení a proběhla výměna linolea ve všech učebnách školy. Díky úspěšnému projektu, na kterém usilovně pracovala řada pedagogických pracovníků školy, bylo možné přistoupit i k vybudování nové tělocvičny. Tělocvična začala fungovat od počátku školního roku 2011/2012.Škola využívá celkem 47 učeben, z toho je 21 učeben odborných, 15 učeben má kapacitu méně než 20 žáků, 31 učeben je pro 20 až 40 žáků. Odbornými učebnami jsou pracovna fyziky, dvě počítačové učebny, školní kuchyňka, 3 jazykové učebny, dvě tělocvičny, posilovna a relaxační tělocvična, 7 samostatných místností pro oddělení školní družiny, školní klub, školní dílna a keramická dílna.

V areálu školy se nachází nově zrekonstruované multifunkční školní hřiště a škola v současné době intenzivně pracuje na vybudování nové školní zahrady.

Od 1. 8. 2021 je ředitelem školy Pavel Blažek.