Základní informace pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků


1. Zaměření školy

a) Škola vytváří a rozvíjí u žáků vědomosti, dovednosti a kompetence pro život a práci v Evropské unii tak, aby uspěli v konkurenci (zejména čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, komunikace v cizím jazyce, znalost práce s PC, schopnost učit se učit).

b) Škola je pro žáky bezpečným místem, má důvěru žáků, poskytuje jim oporu v období dětství a dospívání a účinně je chrání před sociálně patologickými jevy.

c) Škola je moderní, dynamickou, otevřenou a komunikující institucí.


2. Práce se žáky se speciálními potřebami

Mezi žáky se speciálními potřebami řadíme:

a) žáky se zdravotním postižením

b) žáky se zdravotním znevýhodněním

c) žáky se sociálním znevýhodněním

Škola nevytváří třídy určené pouze pro žáky se speciálními potřebami, nepostupuje tedy cestou segregace, nýbrž upřednostňuje integrovaný způsob vzdělávání těchto žáků.

V odůvodněných případech (písemná zpráva z PPP nebo SPC) bude škola využívat následující formy práce s těmito žáky:

1. Individuální vzdělávací plán

2. Podpůrná opatření

3. Individuální přístup vyučujících na základě doporučení PPP nebo SPC

3. Práce s nadanými a talentovanými žáky

Škola nevytváří speciální třídy pro nadané žáky, nepostupuje tedy cestou segregace, nýbrž upřednostňuje integrovaný způsob vzdělávání nadaných a talentovaných žáků.

V odůvodněných případech (písemná zpráva z PPP nebo SPC) bude škola využívat následující formy práce s talentovanými žáky:

1. Individuální vzdělávací plán

2. Akcelerace v rámci třídy či ročníku

3. Obohacení učiva

Metody a formy práce s nadanými dětmi v jednotlivých vyučovacích hodinách:

  • metody heuristické při řešení problémů
  • metody názorně demonstrační
  • didaktické hry (hlavolamy, šifry, přesmyčky, rébusy apod.)
  • situační a inscenační metody
  • metody výuky s podporou počítače (včetně samostudia metodou on-line)
  • projektové úkoly, výzkum, prezentace, diskuse, argumentace
  • využívání různých textů, různých médií, práce s informacemi
  • otevřené, tvořivé úkoly, kreativní čtení a psaní, myšlenkové mapy


Informace školní družiny pro budoucí 1. ročníky