Základní informace o školní družině

 • provoz školní družiny zabezpečuje 7 oddělení a 1 oddělení školního klubu 
 • výše úplaty na měsíc za ŠD i ŠK činí 200,- Kč (vybíráme 3x do roka) 
 • v případě neuhrazení platby do data určení může být dítě vyřazeno ze ŠD nebo ze ŠK 
 • výše úplaty, pokud dítě nenavštěvuje ŠD ani ŠK, pouze navštěvuje kroužky je za měsíc 100,- Kč 
 • prosíme o dodržování doby pro zájmovou činnost: 14:00 – 15:50 hod.

Informace pro rodiče dětí umístěných v ŠD i ŠK

1. Seznámení se skladbou zaměstnání v ŠD i ŠK

Ranní ŠD i ŠK - 6:00 – 7:40

Odpolední ŠD - 11:35 – 14:00 (činnost odpočinková, zájmová a rekreační)

Zájmové činnosti (kroužky) - 14:00 – 16:00

 • kroužky začínají od začátku října, proto obratem vracejte přihlašovací lístek do Vámi vybraných zájmových aktivit (počet dětí v některých kroužcích je omezen) 
 • kroužky končí koncem května v případě, že nebude kroužek obsazen potřebným počtem dětí, bude zrušen a dítěti bude nabídnut jiný 
 • přihláška do kroužku je závazná na celý školní rok (lze změnit v pololetí)


Spojovací oddělení - 14:00 – 17:00

 • toto oddělení je určeno pro děti, které některý den nemohou navštěvovat kroužek a budou odcházet dříve (mezi 14:00 – 15:30) 
 • po skončení kroužku se v tomto oddělení scházejí děti ze všech oddělení ŠD i ŠK, které odcházejí po 16 hodině


Příprava na vyučování

 • na písemnou žádost rodičů si dítě může ve spojovacím oddělení (mezi 16:00 – 17:00 hod.) vypracovat domácí úlohu (vychovatelka dohlédne, aby dítě mělo klid při práci, ale nezodpovídá za správnost úlohy)


2. Školní jídelna

 • obědy si rodiče přihlašují i odhlašují osobně přes aplikaci www.strava.cz 
 • kartičku nebo čip na oběd si děti ponechávají u sebe

3. Přihláška

 • odchody a příchody se dodržují podle zápisního lístku 
 • v případě, že dítě bude odcházet v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí předložit písemnou omluvenku na samostatném listu 
 • rodiče doplní chybějící údaje na zápisním lístku (zadní strana) 
 • pokud jsou rodiče rozvedeni, je třeba napsat na zadní stranu (do kolonky doprovod dítěte), kdo může dítě vyzvedávat 
 • zdravotní stav dítěte (pečlivě vyplnit)

4. Pomůcky do ŠD i ŠK

 • seznam pomůcek si určují jednotlivá oddělení podle aktuální potřeby

5. Bijásek

 • děti mají možnost navštěvovat v kině Pasáž cyklus filmových představení

6. Přednost přijetí dítěte do ŠD i ŠK

 • děti z nižších ročníků (1. – 4. ročník) 
 • dojíždějící děti

7. Nedodržování řádu ŠD i ŠK

 • při nedodržování řádu ŠD lze dítě z družiny vyloučit

8. Nevyzvednuté dítě ze ŠD i ŠK

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne žáka do 16:55, postupuje dozírající vychovatelka následujícím způsobem:

 • Kontaktuje zákonného zástupce telefonicky. 
 • V případě, že se nepodaří spojit s rodičem telefonicky, kontaktuje v 17:10 Městskou policii Třebíč, která dále informuje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, jehož pracovník se dostaví do školy a přebere plnou odpovědnost za žáka. 
 • Zákonný zástupce proplatí přesčasové hodiny pokrývající dobu, po kterou vychovatelka vykonávala dozor nad rámec svých povinností.


AKCE ŠD i ŠK:

 • Sportovní soutěže a turnaje 
 • Mikulášská, vánoční besídka 
 • Václavské divadélko 
 • Návštěvy výstav 
 • Setkání s rodiči 
 • Hledání pokladu (Přírodovědná stezka) 
 • Vánoční dílničky 
 • Vystoupení s ukázkami z naší zájmové činnosti

Spolupráce s Městskou knihovnou v Třebíči, Denním rehabilitačním stacionářem pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež v Třebíči, mateřskými školami, Nuclears Třebíč atd.

Pokud by byl někdo ochoten přispět sponzorským darem, uvítáme každou nabídku.

Vážení rodiče,

v zájmu ochrany majetku a zdraví Vašich dětí je škola zabezpečena proti vniknutí cizích osob do jejích prostor, byl zaveden i kamerový systém.

Je tedy nutné, abyste i Vy čekali na děti před školou (výjimku tvoří rodiče dětí z 1. tříd – pouze prvních 14 dnů v září). Na nástěnce u hlavního vchodu je vyvěšen rozpis jednotlivých oddělení ŠD, zájmových kroužků, spojovacích oddělení atd. Do ranní ŠD si děti budou zvonit pravidelně na tlačítko s označením ranní ŠD. Vedle zvonku na nástěnce budete mít zprávu, kde se oddělení ŠD nachází. Pokud tam cedulka nebude, jsou děti ve své ŠD nebo v jídelně.

Může se stát, že děti budou v tělocvičně nebo relaxační místnosti, pak zvoňte na oddělení, které je napsáno na cedulce, paní vychovatelka vyšle „spojku“, která pro dítě dojde. Pokud bude na cedulce, že se ŠD nachází na hřišti, musíte obejít školu a vyzvednout si dítě tam.

Zájmová činnost (kroužky) bude končit v 15:50. Do 16:00 zvoňte v té ŠD, kde dítě navštěvuje zájmovou činnost.

Po 16. hodině zvoňte na oddělení ŠD podle rozpisu do spojovacího oddělení.

Předejdeme tak pohybu cizích lidí po škole a zajistíme tím bezpečnost našich dětí!!!

Děkujeme za pochopení 

Zuzana Suchánková (vedoucí vychovatelka)