Výchovné a kariérové poradenství

Výchovným poradcem ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 je Mgr. Renata Špačková. Informace k volbě povolání jsou poskytovány pravidelně v rámci schůzek s rodiči a stanovených nebo individuálně smluvených konzultačních hodin. Termíny jsou sdělovány rodičům prostřednictvím žáků a zveřejňovány na stránkách základní školy.

Kontakt:
tel.: 568 839 346
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
Pondělí 14:00 - 15:00

Cílem poradenství je vytvoření optimálního klimatu ve výchovném a vzdělávacím procesu ve škole, a to recipročně pro všechny účastníky (pro učitele a žáky, pro žáky navzájem, pro školu a rodinu i kolegiální vztahy a atmosféru důvěry ve škole, aby bylo možno zvyšovat kvalitu rozvoje dětí a zvládat potřebné poznatky a dovednosti v rámci harmonického rozvoje svěřených osobností) a respektování člověka i dodržování lidských práv a zejména práv dítěte.

Úkoly

 • věnovat dostatečnou péči vycházejícím žákům
 • evidovat žáky s poruchami učení
 • spolupracovat s učiteli na tvorbě individuálních programů pro žáky doporučené k integraci
 • spolupracovat s učiteli při práci s ostatními žáky s poruchami učení
 • spolu s učiteli věnovat pozornost známkám odchylného vývoje dětí, plnit úkoly první diagnostiky poruch učení nebo chování, poruch osobnostního vývoje dětí nebo vývojového opoždění
 • pečovat o nápravu výchovných problémů
 • spolupracovat se školním metodikem prevence paní Mgr. Marečková při plnění minimálního preventivního programu
 • v souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství a tělovýchovy věnovat patřičnou pozornost prevenci sociálně patologických jevů, zejména šikanování a projevům rasismu, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jejich projevech, napomáhat při jejich včasném odhalování a následné nápravě
 • nadále rozvíjet spolupráci s PPP
 • spolupracovat s kurátory sociální prevence a informačním a poradenským oddělením pro mládež
 • seznamovat učitele i rodiče s možnostmi odborné pomoci a nápravy všech uvedených problémů
 • ve spolupráci s učiteli sledovat děti z dysfunkčního rodinného prostředí a v případě potřeby zajistit dětem potřebnou pomoc
 • ve spolupráci s učiteli odhalovat případné zanedbávání povinné péče, týrání a zneužívání dětí a zajistit jim odbornou péči právní i psychologickou
 • v oblasti péče o žáky nadané a talentované spolu s učiteli žáky motivovat k účasti na mimoškolních aktivitách, soutěžích a olympiádách, případně individualizovat výuku
 • v pravidelných konzultačních hodinách vždy v pondělí od 14:00 do 15:00 hodin být k dispozici dětem, rodičům a učitelům
 • pravidelně konzultovat s ředitelem školy problematiku související s výchovným poradenstvím
 • účastnit se seminářů s tematikou výchovného poradenství, seznamovat učitele se získanými poznatky
Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru