3. C

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Krotká

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

3.C - Informace (říjen)

1.10.

Čj - společná kontrola DÚ, procvičování tvoření souvětí podle větných vzorců. Určování sloves x podstat. jmen (např. tancovat x tancování) - prac. seš. str. 15/3. Procvičování pravopisu psaní párových souhlásek na konci slov - na mazací tabulku.

M - rozcvička: uč. str. 20/cv. 17 (na fólii), procvičování násobků 7. Slovní úlohy - zpaměti - já jsem předčítala úlohy z učebnice str. 20/cv. 18, 19, 22, 23 - děti zapisovaly výpočty do M1. Také jsme procvičovali zápis  příkladů na sčítání pod sebou (bez přechodu 10, příklady typu 65 + 23) - šest příkladů napsat do řádku do sešitu M1.

Čjs - téma: Česká republika - uč. str. 8, prac. seš. str. 7/cv. 1 - ČR - pojmy: název státu, hlavní město, sousedé, prezident, státní symboly, (vlajka, hymna, státní znaky, prezidentská standarta), historické části země - Čechy, Morava, Slezsko). Poslouchali jsme hymnu a vysvětlovali si text.

Do dnešní výuky jsem místo VV zařadila HV, abychom se stihli naučit písničku Ach synku, synku (oblíbená píseň T. G. M.), která vhodně doplňuje téma Čjs. Od příštího týdne, kdy vstupuje české školství na území "Půlnočního království", kde je zakázáno zpívat, budeme zase  naopak malovat a tvořit. :-)

DÚ - M - sloupeček příkladů s násobilkou 7 - sešit M2, dokončit a přinést zápis v čtenářském deníku za měsíc září.  Přinést částku 200,- Kč do třídního fondu.


3. C - Aj - 25. 9.

Od 29. 9. budeme dělat projekt k Evropskému dni jazyků. Je třeba mít pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, OBRÁZKY ZVÍŘAT Z ČASOPISŮ.

3. BC - Aj - 23. 9.

opakujeme vše, co jsme se první měsíc učili

AJ - audioorální kurz

pozdravy, barvy, čísla 1 - 10, školní pomůcky, třída - vše opakujeme a přidáváme nové pojmy

3.C - Informace (září)

30. 9.

Čj - téma: Slovesa.   Uč. str. 14/cv. 3 - tvoření krátkých vět do Čj 1. Procvičování psaní slabik dě, tě, ně - prac. seš. str. 7/cv. 2. Mimočít. četba - Zpívající kuchyň - kapitola 4.

M - téma: Násobilka 6, G - úsečka.   Pětiminutovka - násobilka 6 -  na známky, prověrkový sešit. Geometrie - úsečka - zápis do seš. G, prac. seš. str. 38/cv. 1

DÚ - Čj - uč. str. 15/cv. 3 - Utvořit ústně 6 souvětí podle větných vzorců, tři z nich napsat do Čj 2. Čítanka - str. 27.

Informace ze ŠD - v pátek 2. 10. proběhnou v prostorách školy VOLBY a je nutné, abyste si děti z družiny vyzvedli nejpozději do 14h.


29. 9.

 

ČJ - cvičný diktát (pro nepřítomné viz foto v emailu)do Čj2 - známkováno pouze jedničky. Uč. str. 14/cv. 1, cv. 2 (ústně). Čítanka - str. 25- bajka O lišce, vráně a sýru - přečíst + otázky. Slova souřadné - prac. seš. str. 6/cv. 4

M - řady násobků - procvičování, pětiminutovka - počítání násobilky 0 až 5 zpaměti (viz prověrkový sešit).  Opakování názvů: dělenec : dělitel = podíl. Počítání dělitele a dělence - uč. str. 17/cv. 7 (na fólii). Slovní úlohy - uč. str. 19/cv. 12 až 15 (na fólii pouze výpočty) Upozorníme děti na rozdíl při slovním spojení o 5 méně a 5 krát méně.

DÚ - M - sešit M2 - vypočítat sloupeček příkladů s násobilkou 6.  Číst - čítanka str. 25, 26 + umět odpovědět na otázky pod textem.                                                                                                                                             V  pátek si vyberu ke kontrole čtenářské deníky, ve kterých by měla být za měsíc září zapsaná jedna přečtená kniha! Tak jak jsem informovala na začátku šk. roku.


25. 9.

 

Čj - sloh - osnova příběhu - uč. str. 13/kromě cv. 2 - ústně celá. Přepis z tabule - slova s měkkými a tvrdými slabikami.

M - slovní úlohy - opakování - psali jsme na známky tyto slovní úlohy: uč. str. 16/cv. 3, 4, str. 17/cv. 8, 10, str. 14/68, str.10/38 - Všechny úlohy jsem pomalu četla 3x, děti zapisovaly jen výpočty (mohou si dělat k úloze libovolné poznámky). Dále jsem v hodině zkoušela řady násobků 2-5 vzestupně i sestupně. Začali jsme opakovat řadu násobků 6.

Václavský den - 4.- 5. hod. Pustili jsme si z youtube Dějiny udatného českého národa - díl 12. , povídala jsem dětem, kdo byl sv. Václav. Vystřihli jsme si obrázek sv. Václava a zapsali jsme si do sešitu Čt/sloh k obrázku jednoduchý zápis.


24. 9.

 

Čj - prac. seš. str. 6/cv. 3. Hledání sloves, určování druhů vět - na lístečku v Čj2.

M - pětiminutovka - násobilka 5 - na známky. Uč. strana "Nakupujeme v papírnictví" - ke zboží dopsat ceny (do 100,-Kč). Sestavovat různé nákupy. Otázky typu: O kolik je pouzdro dražší než kružítko?  Kolikrát je tužka levnější než sešit? Mohu si koupit gumu, ořezávátko a sešit, když mám 35Kč?...atd. Děti moc bavilo. Sestavili jsme i nákup za 100,- s podmínkou co nejvíce věcí za 100,-Kč.

DÚ - přečíst 3. kapitolu z knihy Zpívající kuchyň. Dětem jsem rozdala domů, zítra mají přinést. Marodi si přečtou 15 min z vlastní knihy.

Pokud chodí do školy i sourozenec, pošlete ho k nám do třídy pro zadání úkolů. Máme toho nachystaného za celý týden dosti...:-)


23. 9.

 

Čj - téma: větné vzorce souvětí, diktát                                                                                                                                        Diktát byl zaměřený na psaní krátkých vět. Takže velká písmena na začátku a znaménka na konci vět. Dále také na psaní měkkých a tvrdých slabik. D: Přines šišky. Zavětřil pachy. Rýmuje se to? Ohýnek jen dýmal. Dostal nesnadný úkol. Koupil čtyři lžičky a ostrý nožík. Někdo zničil sošky. Mám ráda dortíky a čokolády. Blechy nemají tykadla.

čítanka - str. 23 - nácvik čtení s porozuměním


Větné vzorce souvětí - procvičování na lístečku (do Čj2). Prvních 5 ve škole, zbytek za DÚ.

Podtrhni ve větách slovesa, zabarvi spojky a napiš větný vzorec.

1) Čekala jsem na něj až do večera, ale nepřišel.

                                               ____________________________

2) Pan Novák vzal rýč a hned se pustil do práce.

                                               ____________________________

3) Když chvilku počkáš, doprovodím tě až před dům.

                                               ____________________________

4) Letuška mluví mnoha jazyky, aby se s lidmi dorozuměla.

                                               ____________________________

5) Protože se bojím vody, nerad jezdím na loďkách.

                                               ____________________________

6) Šli jsme ven, ačkoliv pršelo a foukal silný vítr.

                                               ____________________________

7) Sedni si a dobře poslouchej, co ti budu vyprávět.

                                   _________________________________

8) Aby kufr nespadl někomu na hlavu, postavil ho Pavel na zem.

                                   _________________________________

9) Jirka dobře věděl, že je řeka mělká, ale přesto do ní skočil.

                                   _________________________________

10) Broučci se báli příchodu zimy, neboť neměli zásobu dříví.

                                   _________________________________

M - uč. str. 17/cv. 6 (fólie), slovní úlohy - str. 14/62 - 65 (na mazací tabulku). Písemné sčítání pod sebou do sešitu M1 - viz email pro nemocné.

 DÚ - dokončit určování větných vzorců - sešit Čj2.  Opravit diktát, podepsat.


22. 9.

 

Čj - téma: věta jednoduchá x souvětí   - uč. str. 12/cv. 2, prac. seš. str. 9/cv. 1, 3

M - násobilka 2, 3, 4, 5 zpaměti - pětiminutovka, procvičování násobků (ústně). Počítání se závorkami (sešit M2)    7 + (18 - 9) =        (14 - 8) + 7  =        30 - ( 3 x 3) =      ( 6 x 4)  - (25: 5)  =     .   Vysvětlili jsme si základní pravidla písmeného sčítání dvojciferných čísel pod sebou - zápis příkladu (řády pod sebe), postup sčítání odzadu a odspodu. Příklady typu:  28 + 31.

Zbytek dne probíhal ve třídě program Pohodová třída. Zeptejte se dětí, jak si ho užily.:-)

DÚ - čítanka str. 23, Čjs - prac. seš. str. 6/cv. 1 - psaní vlastní adresy


  21. 9.

 

ČJ - téma: opakování hláskosloví - na známky - sešit Čj1. Řazení slov podle abecedy - prac. seš. str. 4/cv. 3. Věta jednoduchá x souvětí - uč. str. 12/cv. 1 + otázky.

M - téma: Počítání se závorkami. Opakování násobků 2 - 4 (ústně), pětiminutovka - násobilka 4. Slovní úlohy (dělali jsme ústně - tzn. učitelka předčítá zadání, děti zapisují výpočty na mazací tabulku, následuje společná kontrola)- uč. str. 12/cv. 48 - 52, cv. 53/3. a 4. řádek (na fólii), cv. 54, 56 a,b.

Čjs - téma: Domov, vesnice x město - uč. str. 6, 7

DÚ - Čj - prac. seš. str. 4/cv. 4 - řazení slov podle abecedy.  M - sloupeček příkladů na násobilku 5 (sešit M2)

Zítra proběhne 3. - 5. hod. ve 3. C  2. díl preventivního programu Pohodová třída. Do aktovky stačí Čj, M.


18. 9.

 

Čj - téma: Slohová výchova - Pozdrav, poděkování, omluva, prosba                                                                Přepis - uč. str. 10/cv. 3 (po slovo "jiřiček").  Seřaď daná slova podle abecedy: 1) Rakousko, Holandsko, Belgie, Itálie   2) vosa, moucha, komár, včela. Napiš ke každé skupině slovo nadřazené.                            Sloh - uč. str. 11 - ústně - nácvik komunikačních dovedností.                                                                                Prac. seš. str. 6/2.                                                                                                                                                                       Čítanka - čtení po přípravě na známky - str. 14, 15.  Str. 16 (nový text)

M - téma: násobilka 4, počítání se závorkami .                                                                                                     Procvičování řady násobků 2, 3, 4 - pětiminutovka na známky. Uč. str.11/cv. 46 (fólie).                       Počítání se závorkami - str. 12/cv.53/2 řádky - příklady zapisujeme správně matematicky: např. (24 - 3) - 5 = 21 - 5 = 16  To znamená, že rozepisuji jednotlivé kroky (zjednodušení závorky), až pak teprve výsledek.

HV - píseň: Okolo Třeboně

DÚ - dodělat opravy ve všech malých sešitech, dát podepsat ŽK.                                                                     Nechat dopsat omluvenky, dopsat zapomenuté DÚ (pouze někteří žáci)!!!!


17. 9.

 

Čj - téma: pravopis u/ů/ú, hláskosloví  Uč. str. 10/cv. 1 + otázky, cv. 2 přečíst, cv. 3 (doplnit na fólii) DÚ - prac. seš. str. 6/cv. 1 - slova nadřazená.

M - téma: násobilka 4, bod, přímka . Prověrka - sloupeček příkladů na násobení a dělení 3. Geometrie - bod, přímka - uč. str. 9. Zápis do sešitu.

Čjs - téma: Doprava - uč. str. 4, 5. Prac. seš. str. 5/5, 6. Učili jsme se v jízdních řádech vyhledat autobusové i vlakové spojení.

DÚ - Čj - prac. seš. str. 6/cv. 1, sešit M1 - sloupeček příkladů - násobilka 4


16. 9.

 

Čj  - diktát: žížala, šilhá, noty, modrý květ, domácí úkol, ohýnek hoří, statečný rytíř, Jitka Málková, má smůlu, nůžky i kružítko, úlovek ryb, důkladný úklid (podtržené párové souhlásky jsme si při psaní společně odůvodnili)

procvičování pravopisu u/ů/ú:

Doplň ů/ú.

zavřená __sta

těším se dom__

stará k__lna

velká __nava

__žasně vaří

ostrý n__ž

d__ležitý __kol

na p__dě dom__

__tulný byt

velký __div

f__ra sena

několik strom__

k__ra z pomeranče

__plný seznam

jdeme spolu dol__

krásné __dolí

zp__sobit škodu

__zká cestička

tajný __kryt

 

Seřaď slova podle abecedy (sešit Čj2) - 1) zelí, okurka, rajče   2) Lukáš, Čeněk, Anička, Sandra. Ke každé skupině doplň slovo nadřazené.

čítanka - str. 14, 15

M - procvičujte příklady s násobilkou 2, 3.  Uč. str. 10/cv. 38, 39, str. 11/cv. 44, 45 - ústně

DÚ - zopakovat řadu násobků 4 - vzestupně i sestupně. Čítanka - str. 14, 15 - nácvik hlasitého čtení.


15. 9.

 

Akce Seiferos

Čj - prac. seš. str. 5/cv. 3

M - procvičování násobilky 3, řady násobků (ústně)

DÚ - Čj - doplň ů/ú (sešit Čj2),  M - uč. str. 10/cv. 36, 37 - doplnit na fólii.

Děti dnes dostaly pro jistotu všechno učení domů. Je totiž možné, že se třída, nebo její část, dostane do karantény.  Pevně doufám, že se tak nestane a zítra si děti věci zase přinesou zpět.


14. 9.

 

Čj - téma: hláskosloví, pravopis psaní u/ú/ů                                                                                                                      Uč. str. 9/cv. 1 (přečíst, povídání o tomto povolání, jeho specifika,...+ otázky k textu a, b (sešit Čj1).  Str.9/cv. 2 přečíst, zopakovat. Cv. 4 - do sešitu Čj1.  Čtení - mimočítanková četba  z knihy Zpívající kuchyň - str. 8 - 12.

M - téma: násobilka 3.                                                                                                                                                        Opakování násobilky 2 - pamětné počítání na známky (prověrkový sešit), násobky 3 - odříkat řadu svižným tempem, procvičování násobení a dělení 3 - sloupečky příkladů. Prac. seš. str. 3/cv. 11 - rýsování a měření úseček.

Čjs - téma: Bezpečná cesta                                                                                                                                                           pravidla silničního provozu - značky, přecházení vozovky, pravidla pro setkávání s cizími lidmi, povinnosti cyklisty. Uč. str. 3 celá, prac. seš. str. 3/2.

DÚ - násobilka 3 - naučit řadu násobků, spočítat sloupeček nalepený v M1. Čjs - prac. seš. str. 4/cv. 4.

Zítra Akce Seiferos. Odchod z šatny 7:55h. Do aktovky Čj, Aj, Mat.


11. 9.

 

ČJ - téma: Slabiky bě, pě, vě.  Uč. str. 8/cv. 1 +otázky (ústně), cv. 2 - přečíst. Přepis - uč. str. 8/cv. 3 - 3 řádky do Čj1. Čtení - čítanka str. 16, 17 - nácvik hlasitého čtení + zodpovědět otázky k textu.

M - násobilka 2 - rozcvička: příklady na počítání v oboru do 100 (typ 81 - 5, 76 + 8). Slovní úlohy - uč. str. 8/cv. 30 až 35. Do sešitu M1 - zapsat pouze výpočty.


10. 9.

 

Čj - téma: opakování - pravopis psaní MxT slabik - ústně pomocí kartiček. Abeceda - prac. seš. str. 3/cv. 2 - na známky,pouze jedničky. Nové učivo - řazení slov podle abecedy (práce s tabulí): vysvětleno, proč se vůbec řadí podle abecedy, pravidlo prvního (druhého) písmene.  Řadili jsme slova: máslo, chléb, vejce (a hledali slovo nadřazené), /kočárek, bagr, panenka,/ tenisky, kopačky, bačkory/, atd.

M - prac. seš. str. 2/cv. 5, 7, 10. Učebnice - str. 7/cv. 27, 28

Čjs - Ve škole - prac. seš. str. 2 - celá

DÚ - procvičit řadu násobků 2 zpaměti. Spočítat 2 sloupečky příkladů (v M2)


9. 9.

 

Čj - téma: velká písmena, rozdělování slov na konci řádku - uč. str. 7/cv. 1 + otázky, cv. 2 - přečíst, cvičný diktát do Čj 1: půl koláče, město Řím, Václav Havel, kůl v plotě, čtyři borůvky, ústřice v moři, pochytej koně, krušky s jablky.  Čítanka - str. 12 + otázky.

M - počítání slovních úloh zpaměti  - rozcvička - sloupeček č. 18,  uč. str. 5/cv. 15c), cv. 17.                          Str 6/cv. 19, 21, 23 (ústně), cv. 24 (na fólii), prac. seš. str. 1/cv. 1, 2 (3 sloupce)

DÚ - Čj - prac. seš. str. 5/cv. 1, 2.  Na venkovní TV vhodnou obuv.

Od zítřka s sebou do školy 2 roušky!!!


8. 9.

 

Čj - téma: druhy vět, dělení slov na slabiky,... prac. seš. str. 2 celá (děti dnes dostávaly)

M - téma: + - do 100 bez přechodu 10.  Uč. str. 4/cv. 10, 11 (na folii), str. 5/cv. 14

DÚ - M - uč. str. 5/cv. 13 - zápis, výpočet, odpověď do M1, čítanka str. 10, 11.


7. 9.

 

ČJ - téma: opakování - Druhy vět - procvičování ústně (teorie i poznávání vět), dále uč. str. 6/cv. 2, 4.

Přepiš z tabule do psacího písma, doplň znaménka, urči do kroužku druh věty : Máš dnes večer čas    Pomoz mi trhat hrušky     Přidej do buchty máslo    Kéž se jí nic nestane    Jsem rád u babičky

M - téma: + - do 20 s přechodem 10, zápis slovní úlohy                                                                                                       sloupeček příkladů č. 89, uč. str. 4/cv. 5, 6, (zápis slovní úlohy na mazací tabulku), cv. 7 (přes fólii)

Čjs - téma: Ve škole - připomenutí správného chování, pravidel slušnosti, ....uč. str. 2, osoba J.A.Komenského - aneb Jak se děti učily dříve.

- Čj - urči druhy vět, doplň znaménka za větami (lísteček v Čj2), číst 15 min z vlastní knížky.

Od zítřka sběr papíru, více viz deníček nebo web školy.


 

 

2. C - informace - březen

6. 3.

Čj - Podstatná jména - uč. str. 74/cv. 1 + otázky. Ukazovací zájmena ve spojení s podst. jmény - ten pes, ta kobyla, to zvíře, ti psi, ty kobyly, ta zvířata. Písanka - str. 2/přepsat říkanku Abeceda. Hláskosloví - opakování probraného učiva na známky - opakovaná prověrka s možností zlepšit si známku - sešit Čj 1 - výsledky: 13 dětí mělo známku stejnou, 4 si ji zlepšily, 6 dětí zhoršilo!

M - násobilka 2 - prac. seš. str. 38/cv. 6, str. 39/cv. 1, 2, 3, 6.

DÚ - M - prac. seš. str. 39/cv. 4, 5.  Některé děti si vzaly dobrovolný dom. úkol - M - logické slovní úlohy. Mají sloužit jako příprava na matematickou soutěž Klokánek.

Všem rodinám přeji pohodové jarní prázdniny prožité ve zdraví.


5. 3.

Čj - podstatná jména - rozdělení slov na osoby , zvířata, věci - sešit Čj 1. Ukazování na podstatná jména: ten, ta, to, ti ty ta (procvičovali jsme ústně) Písanka - 2. díl - str. 1 - obtáhnout psací tvary písmen. Čtení - O Karasovi - dokončení - otázky k textu na známky.

M - příprava na násobení, násobilka 2, - prac. seš. str. 37/cv. 3, 4. Str. 38/cv. 1, 2, 3, 4.

Čjs - uč. str. 36/povolání

DÚ - M - prac. seš. str. 38/cv. 5 - vypočítat příklady, při počítání si je znázorňovat na kostkách, bonbonech, knoflících,....Naučit násobky 2 vzestupně i sestupně. (Už je procvičujeme dlouho jako sudá čísla do dvaceti, děti by je měly v podstatě už umět.)


4. 3.

 

ČJ - vyvození pojmu podstatná jména - uč. str. 73úcv. 1 + otázky k textu, cv. 2, 3. Čtení včerejší DÚ na známky, práce s textem, (odstavec, přímá řeč, tázací věty, zvířecí zvuky, atd.)

M - příprava na násebení - prac. seš. str. 36/cv. 3, 4, str. 37/cv. 1, 2. Roucvička - str. 33/cv. 1 (2 sloupečky), cv. 2 (2 sloupečky)

DÚ - Čj - uč. str. 73/cv. 4 - přepis s doplňováním vhodných podstatných jmen  - do ČJ2. Čtení - O karasovi, proč je placatý. (pouze natrénovat čtení, otázky budeme dělat zítra)

V žákovských knížkách vzadu najdete dnes nalepené informace ohledně koronaviru. Prosím o podpis.


3. 3.

 

ČJ - prověrka - opakování tématu Hláskosloví - lísteček v diktátovém sešitě - prosím o podpis. Společná kontrola - rozbor práce. Mimočítanková četba - Tatínku, nezlob - děti dostaly čtenářský deník - společně jsme si vysvětlili k čemu bude sloužit, jakým způsobem do něj budeme zapisovat knihy a přečetli jsme si první tři stránky - vzor zápisu knihy. Písanka - dopsat poslední stránku.

M - příprava na násobení - skupinová práce s hracími kostkami - např. vytvoř tři skupinky kostek po čtyřech - zápis pomocí sčítání   4 + 4 + 4 = 3 x 4 = 12. Prac. seš. str. 36/cv. 1, 2

DÚ - čtecí list - Náš Toník se nerad myje - přečíst a odpovědět na otázky.


2. 3.

 

Čj - diktát - MxT slabiky - uč. str. 71/cv. 4 (do diktátového sešitu). Sloh - uč. str. 72/Omluva.  Písanka - str. 39/dopsat (přepis písmen).

M - rozcvička - prac. seš. str. 33/cv. 3,  str. 34/sebehodnocení po uzavřeném tématu, cv. 3, str. 35/cv. 1, 2 - příprava na násobení.

Čjs - téma: Povolání , uč. str. 36

DÚ - M - prac. seš. str. 35/cv. 3, 4. Opakovat na prověrku z Čj - mluvnice - uč. str. 69, 70, 71 - růžové rámečky.


 

2. C - informace - únor

28. 2.

Čj - Dalton - učivo zaměřené na slabikotvorné souhlásky R,L.  Čtecí list - Jaká zmrzlina je nejlepší - nácvik čtení s porozuměním.

M - prac. seš. str. 33/cv. 4, 5. Slovní úlohy - str. 32/cv. 3, 4, 5. Obrázkové logické úlohy.

DÚ - nácvik čtení z čtecího listu - Jaká zmrzlina je nejlepší?


27. 2.

Čj - slabikotvorné souhlásky r, l, neslabičná slova (předložky k, v, s, z,..) - uč. str. 71/cv. 1, 2, 3. Povídání o vlcích.     Písanka - str. 38/dopsat, mimočítanková četba - Tatínku, nezlob.

M - prac. seš str. 32/cv. 7 (pětiminutovka na známky). Slovní úlohy zpaměti.

Čjs - zdravá strava - uč. str. 35, prac. seš. str. 36.

DÚ -písanka - str. 39/4 řádky nahoře, 2 řádky dole (psaní písmen vynechat). Čtení dle vlastního výběru.


26. 2.

 

Čj - druhy vět - opakování - sešit Čj1 (lístečk u mne k vyzvednutí). Uč. str. 70/cv. 1, 2 (básnička - trénovali jsme čtení s přednesem. Růžový a modrý rámeček - přečíst - opakovat.

M - prac. seš. str. 31/cv. 3, 4. G - porovnávání úseček pomocí proužku papíru - str. 71/cv. 3, 4.

3. a 4. vyuč. hodinu jsme byli na recitační soutěži.

DÚ - M - prac. str. 31/cv. 5, 6, 8.  Čtení - z uč. ČJS - str. 35/zdravá výživa.


25. 2.

 

Čj - uč. str. 69/cv. 1 -přepis do diktátového sešitu na známky - poslední 4 řádky textu. Opakování učiva mluvnice - uč. str. 69/růžový rámeček. Čítanka - str. 60, 61 - číst + 1. úkol s tužkou. Písanka - str. 38/5 řádků.

M - uč. str. 34/cv. 2 (1. obrázek - hra Bingo) - hrajeme tak, že vyplníme libovolná sudá čísla v oboru 0 - 100. Pak dávám příklady a pokud děti číslo (výsledek příkladu) najdou v tiketu, barevně si jej vyznačí. První kdo uhádne 5 čísel, je vítěz. G - 2. díl - prac. seš. str. 71/cv. 1, 2

DÚ - M - prac. seš. str. 31/cv. 2 a,b.  Čítanka - str. 60, 61.

Zítra se učíme jen první dvě hodiny (ČJ, Mat), zbývající dvě jdeme jako diváci (porota)na recitační soutěž 4. - 5. ročníků. Děti z naší třídy soutěží v mladší kategorii 1. - 2. hodinu. Vše proběhne ve škole v místnosti Václavského divadélka. Soutěžícím držíme palce!


24. 2.

 

Čj - opakování měkkých a tvrdých slabik, uč. str. 68/cv. 3 - Zajíčci - doplnit i/y, povídání o ochranném zbarvení mláďat, rozbor vět - určování vět jednoduchých (O,T,P,R) a souvětí (určit počet vět, najít spojovací výraz a začali jsme už i větné vzorce). Str. 68/cv. 4 - přečíst teorii.

M - prac. seš. str. 29/cv. 4 až 9, str. 30/cv. 1

Čj - psali jsme opakování k tématu Lidské tělo

DÚ - Čj - uč. str. 69/cv. 1 - přepsat do ČJ2 první čtyři řádky. Číst dle vlastního výběru.


21. 2.

 

Čj - písanka - str. 37/dopsat stránku, mimočítanková četba - Tatínku, nezlob.

M - prac. seš. str. 29/cv. 1, 2, 3, 10. Kontrola DÚ - slovní úlohy.

DÚ - opakovat na prověrku z Čjs.


20. 2.

 

Čj - sešit Čj2 - cvičný diktát (MxT slabiky) + druhy vět. Z věty oznamovací: " Martin jede na koni." udělej větu tázací, rozkazovací, přací. Kontrola DÚ - spojky v souvětí - větný vzorec. Písanka - str. 37/5 řádků. Mimočítanková četba - Tatínku, nezlob.

M- téma měření času, hodiny - Podle čeho se řídí měření času? Jak se lidé orientovali v čase v době pravěku, středověku, v současnosti. Druhy hodin - sluneční, vodní, přesýpací, nástěnné, náramkové, digitální, věžní, orloj,.... Prac. seš. str. 27, 28.

Čjs - prověrka z důvodu nefunkčního PC paní učitelky odložena na Po.:-) Téma "lidské tělo" jsme opakovali. Prac. seš. str. 35/celá.

DÚ - okopírovaný list - Slovní úlohy pro šikovné počtáře 2 - děti si mohou vybrat  2 ze 4 slovních úloh a spočítat je. Jsou to logické úlohy, takže jakýkoliv vlastní způsob řešení, zobrazení, či nákresu je více než vítaný:-)Trénujeme tak na blížící se matematickou soutěž "Klokan".

Zítra se před vyučováním shromáždí všichni v šatně a 7:55h budeme odcházet na besedu do knihovny. S sebou batoh, knihy, čtenářskou kartu. Do aktovky na zbývající hodiny M a Čj.


 

19. 2.

Čj - uč. str. 67/cv. 4 (ústně). Čítanka - str. 56/čtení na známky, str. 57/první dva úkoly. Písanka - dopsat str. 36.

M - prac. seš. str. 25/cv. 7, str. 26/celá.

DÚ - ČJ - nalepený lísteček se souvětími - doplnit vhodné spojky z nabídky - sešit Čj1. Opakovat na prověrku z Čjs - téma člověk - uč. str.29 - 35.


18. 2.

 

Čj - slabiky di,ti,ni x dy,ty,ny - čtení domácí úlohy z minulého dne. Uč. str. 67/cv. 1 + otázky k textu - povídání o koních, koňských spřeženích,... Diktát - uč. str. 67/cv. 2 - s následnou autokontrolou podle učebnice. Čítanka - str. 56. Písanka - str. 36/4 řádky.

M - rozcvička - prac. seš. str. 21/cv. 7, slovní úlohy - prac. seš. str. 25/cv. 1, 4, 5, 6 - na známky.

DÚ - M - prac. seš. str. 26/cv. 1.         Čítanka - str. 56 - hlasité čtení.       Na čtvrteční hodinu ČJS opakovat na prověrku "Lidské tělo" - uč. str. 29 - 35.                           V Pá 21. 2. jdeme v 8:00 na besedu do knihovny.


7. 2.

 

Čj  - slabiky Di,ti,ni x dy, ty, ny. Čtení - procvičování správného čtení - viz páteční domácí úkol. Uč. str. 66/cv. 2 - do ČJ2 přepsat dva řádky. Písanka - str. 35/dopsat. Čtení - čtecí list - druhá strana č. 44/cv. 11.

M - prac. seš. str. 24/celá. G -sešit - procvičovali jsme rýsování úseček - zadání: Narýsuj 5 úseček a pojmenuj je.

Čjs - dokončujeme téma Lidské tělo - prac. seš. str. 33, 34.

DÚ - čtecí list - str. 44/cv. 11, 12 (doplnit slabiky) a celou stranu naučit číst.


14. 2.

 

Čj - procvičování učiva o měkkých a tvrdých slabikách DY, TY, NY x DI, TI, NI - prac. list str. 20/cv. 3, 4, 5 - doplnit do vět správné i/y. Uč. str. 66/cv. 3 - mluvnice - způsoby spojování vět do souvětí - přečíst, nalézt v textu spojky. Písanka - str. 35/4 řádky. Čtení - nový čtecí list - cv. 8, 9, 10. Vyhodnocení a kontrola čtenářských dílniček.

M - opakování - prac. seš. str. 20/cv. 4, 7.  Odčítání do 100 s přechodem přes 10 - možné způsoby - výklad na tabuli (rozkladem, zakrytím řádu desítek, atd.) Procvičení v prac. seš. str. 23/7. Slovní úlohy - str. 23/cv. 3 až 6.  G - kontrola DÚ - hodnocení správného rýsování - hledání chyb v DÚ - porovnávání se vzory na tabuli. Děti, které měly rýsování dobře, dostaly jedničku do ŽK.

DÚ - M - sloupeček příkladů nalepený v M1 - procvičování odčítání - příklady typu 87 - 9.                         Čtecí list - rozlišování měkkých a tvrdých slabik di, ti, ni x dy, ty, ny - nacvičit zřetelně číst/cv. 8, 9, 10.


13. 2.

 

Čj - měkké slabiky - uč. str. 66/cv. 1 + otázky k textu. Okopírovaný list s mořským koníkem - str. 20/cv. 1, 2 - doplnit a zdůvodnit pravopis. Dokončení čtenářské dílny o zvířatech.

M - 1. díl prac. seš. - geometrie - učivo o úsečce - str. 87/celá

Čjs - téma tělo - celou hodinu jsme pracovali s interaktivní tabulí - opakovali o tělu vše probrané.

Dú - na volný list papíru A4 bez linek narýsovat 15 různých úseček (různě velké, různými směry), pojmenovat je. Připomínám, že děti rýsují podle pravítka, ořezanou tužkou č. 3. Lehce, tence, jednou čarou. Pravítko podkládá tužku zespodu a slouží jako opora.     Čtení dle vlastního výběru.


12. 2.

 

Čj - procvičování učiva o měkkých a tvrdých slabikách - obrácený diktát - oprava chybně napsaného textu - lísteček - text s názvem Sníh.  Prac. list s mořským koníkem - str. 22/cv. 11 - doplnit i/y do rčení a vysvětlit ho. Čtenářská dílna - nácvik samostatného tichého čtení - vyhledávání informací - vyhotovení prac. listu.

M - pětiminutovka - prac. seš. str. 20/cv. 2, 3. Odčítání do 100 s přechodem desítky - vyvození učiva - prac. seš. str. 22/cv. 1, 2.

DÚ - M - prac. seš. str. 22/cv. 3. Str. 23/cv. 1.


11. 2.

 

Čj - spojky (podřadící) - ale, aby, že, když, protože. Uč. str. 65/cv. 4 - doplnit na fólii, kontrola ústně. Uč. str. 65/cv.2 do Čj1 - vypsat slova, do kterých bude doplněno měkké i, í. Písanka - dopsat str. 34. Čtení na pokračování. Kontrola DÚ - obrázková osnova - poučení z příběhu.

M - prac. seš. str. 20/cv. 1, 10.  Str. 21/cv. 1, 2, 4, 5.

DÚ - Čj - okopír. list - vyplnit a vybarvit obrázek mořského koníka podle návodu na listě. Čtení z vlastní knížky.

V deníčku najdete nalepený lísteček s odkazem a přihlašovacími údaji na stránky www.proskoly.cz. Zde si mohou děti zábavnou formou procvičovat učivo a dělat testy. Každý žák má své přihlašovací údaje.


10. 2.

 

Čj - měkké slabiky - di - uč. str. 65/cv. 1 + otázky k textu. Cv. 2/doplnit na fólii a odůvodnit. Obrázková osnova Na klouzačce - k vyzvednutí u mne. Přečíst text a doplnit k obrázkům.

M - pětiminutovka - počítání se závorkami - prověrkový sešit. Prac. seš. str. 19/cv. 1, 3, 4, 5, 7.

Čjs - téma: U lékaře - návštěva, prevence nemocí, úrazů. - uč. str. 33

DÚ - Čj - obrázková osnova - děti mají ze školy osnovu nalepenou na volném papíře, k ní by měly mít přiřazený i text. Vše jsme četli a sestavovali ve škole. Je třeba ještě k 5. a 6. obrázku domyslet a dopsat závěr příběhu. Čtení - uč. Čjs - str. 33.


7. 2.

 

Čj - přepis - uč. str. 110 (některé děti na str. 111- jiné vydání)/ cv. 9. Panenka - doplnit a přepsat 4 věty do Čj 1. Sloh - uč. str. 64/cv. 1 - přečetli jsme si text a povídali o koloběhu roku - jak se projevuje na stromech. Text jsme si přes fólii tužkou rozčlenili a přiřadili, kam které věte ke kterému obrázku patří. Písanka - str. 34/5 řádků. Čtení textu K čemu jsou talíře s důrazem na přímé řeči a tázací věty. Mimočítanková četba.

M - pětiminutovka - + - do 100 s přechodem základu přes 10 (sešit prověrkový - známkovala jsem zatím jen 1, 2). Zápis slovní úlohy - prac. seš. str. 18/cv. 3. Geometrie - 1. díl prac. seš. str. 86/cv. 2, 3, 4, 5, 6, 8.

DÚ - dodělat opravy v sešitech a písance. Číst z libovolné knížky nebo časopisu.


6. 2.

 

Čj - procvičování učiva o čárce v souvětí - uč. str. 63/cv. 5.  Str. 63/cv. 2 - vypsat do sešitu Čj 2 pouze ta slova, kde bude doplněno měkké "i" po měkké souhlásce. Písanka - dopsat str. 33. Čtení - okopírovaný list - K čemu jsou talíře - hlasité čtení, převyprávě, práce s textem, vyhledávání vět tázacích a přímých řečí.

M - prac. seš. str. 18/cv. 1. 2

Čjs - Nemoc, úraz, lékařská pomoc - uč. str. 32, prac. seš. str. 32

DÚ - M - prac. seš. str. 18/cv. 4 - počítání se závorkami - přepsat do seš. M2.   Čtení - okopírovaný list - text "K čemu jsou talíře". Číst s důrazem na vyznačené přímé řeči a tázací věty - práce s hlasem.


5. 2.

 

Čj - diktát (tvrdé x měkké slabiky), vyvození pojmu souvětí, čárka v souvětí - uč . str. 63/cv. 1 + otázky k textu, cv. 4. Písanka - str. 33/5 řádků, čtení - okopírovaný list - Jak kaprovi zvonilo v uších - přečíst, převyprávět, dolů namalovat obrázek.

M - pětiminutovka  + - do 100 - příklady typu 88 - 30, 45 + 20 (prověrkový sešit, mám zatím u sebe k opravení). Prac. seš. str. 17/cv. 3, 4.

DÚ - M - prac. seš. str. 17/cv. 5. Čtení - okopírovaný list - Jak kaprovi zvonilo v uších - nácvik hlasitého čtení.


4. 2.

 

Čj - procvičování učiva o spojkách (a,i,nebo,ani) - okopírovaný lísteček s větami - sešit Čj1 - vyhledávání spojek, měkké tvrdé slabiky - ústní  procvičování pomocí kartiček s písmeny i/y. Čtení textu Hafan - kontrola DÚ, recitace, mimočítanková četba.

M - prac. seš. str. 16 celá. Geoemtrie - 1. díl prac. seš. - str. 86/cv. 1. Sešit geometrie - zápis a vyvození učiva o úsečce.

DÚ - ČJ - uč. str. 62/cv. 2 - přepsat do Čj2.


3. 2.

 

Čj - měkké slabiky - ci - uč. str. 62/cv. 1 + otázky k textu. Vyvození učiva o souvětí - cv. 3.    Str. 62/cv. 2 - doplnit na fólii a odůvodnit. Čtení - okopírovaný list - příběh Hafan - nácvik hlasitého plynulého čtení.

M - prac. seš. str. 14/cv. 4, str. 15/cv. 3 - 6, str. 16/cv. 1

Čjs - smysly, nemoc x úraz, uč. str. 31, 32 - přečíst, prac. seš. str. 37/cv. 2. Cv.3, 4 - jako dobrovolný DÚ na čtvrtek.

DÚ - čtení s porozuměním - prac. list - HAFAN - nacvičit plynulé čtení a vyzkoušet si odpovědět na otázky, které jsou vedle textu - pak zkusit najít a barevně vyznačit správnou odpověď v textu.


 

Nepřehlédněte!

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nahoru