2. C

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Krotká

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2. C - informace - listopad

19. 11.

ČJ - samohlásky krátké x dlouhé - e, é - uč. str. 35/ 1 + otázky, cv. 2, 3 (ústně), cv. 4 - přepis do sešitu, vyznačit barevně samohlásky, rozdělit slova na slabiky. Čítanka - str. 26, 27.

M - stovková tabulka, zápis čísel, pojmy desítky, jednotky,...prac. seš. str. 54/celá

DÚ - písanka - str. 23/5 řádků, čítanka - str. 26/2.polovina textu. Zítra čtvrtletní opakování z ČJ.


 18. 11.

Čj - samohlásky krátké x dlouhé - uč. str. 34/cv. 4, 5, 6 (přepsat do Čj1, vyznačit všechny samohlásky). Písanka - str. 22/dokončit, čítanka - str. 25 (básničku Proměny jsme hledali na internetu)

M - orientace ve stovkové tabulce. Zápis čísla do sta. Zápis čísla podle počtu desítek a jednotek. Prac. seš. str. 54/c v. 1.

ČJS - druhy ovoce - malvice, peckovice, bobule, skořápkové ovoce, jižní (exotické) ovoce. Uč. str. 15, prac. seš. str. 15/cv. 1, 2 a)

DÚ - M - sešit M2 - slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď). Čítanka - str. 26/1. polovina stránky - číst nahlas. Čjs - prac. seš. str. 15/cv. 2 c, b - vymalovat, dokončit cvičení - na čtvrtek.  Zítra si napíšeme čtvrtletní diktát. Krátké věty s probranými pravopisnými jevy (Velké písmena ve jménech, na začátku slov, znaménka za větami, dělení slov na konci řádku,...)


15. 11.

 

Čj - samohlásky krátké x dlouhé. Uč. str. 34/cv. 1 + otázky k textu. Přepis první sloky básničky do Čj2 na známky + obtáhnout v textu všechny samohlásky pastelkou. Písanka -s tr. 22/4 řádky, čítanka str. 22, 23 - čtení textu a vypracování odpovědí dole.

M - počítání se závorkami - počítání z tabule. Prac. seš. str. 53/cv. 2, 4a. Sloupeček příkladů na známky - sčítání, odčítání do 100 po 10. - sešit M1.

DÚ - čtení z vlastní knížky. Opakování učiva na čtvrtletní práce z ČJ, M. Napíšeme si jednoduché opakování z obou předmětů o rozsahu cca poloviny vyuč. hodiny. Zvlášť numerické počítání, zvlášť slovní úlohy. Jednu hodinu diktát, další hodinu mluvnice (poznej druhy vět, rozděl slovo na konci řádku, vyznač ve slově slabiky, spočítej počet slov ve větě,....atd.


 

14. 11.

Čj - diktát z uč. str. 28/cv. 4, slohová výchova - Pozdrav, oslovení - uč. str. 31. Čítanka str. 21. Písanka - str. 21-dopsat.

M - počítání se závorkami, prac. seš. str. 53/cv. 5 - pětiminutovka na známky, cv. 2 napsat do M2- zápis, výpočet, odpověď.

ČJs - uč. str. 14 - Houby, prac. seš. str. 14

DÚ - čítanka str. 21, M - sešit M1 - vypočítat sloupeček příkladů.


 

 

13. 11.

ČJ - téma Samohlásky - a, á. Výslovnost , jazykolamy. Délka slabik, záznam pomocí Morseovy abecedy, vyhledávání písmen v textu, atd.  Cvičný diktát slov (sešit Čj2), vyznačení slabik. Čítanka - str. 20 - čtení na známky, práce s textem.

M - počítání se závorkami - prac. seš. str. 52/celá

DÚ - písanka - str. 21/5 řádků. Čítanka - str. 20 (ještě jednou přečíst). Některé děti brzy dopíší sešity v Čj. Prosím o koupení sešitu nového (č. 512) a vložení do starého, aby byl k dispozici. Děkuji.


12. 11.

 

Čj - téma: samohlásky krátké, dlouhé - zápis délky slabik pomocí Morseovy abecedy - práce na tabuli. Cvičný diktát slov - k nim napsat slovo nadřazené, rozdělit slova na slabiky, vytleskat - sešit Čj 2. Čítanka - str. 19/dokončení strany s úkoly. Povídání o sv. Martinovi jako osobě, zvyky a tradice na sv. Martina.

M - prac. seš. str.51 - odčítání desítek, orientace na číselné ose, zápis čísla, řády - desítky, jednotky. Geometrie - geometrické tvary, poznávání, třídění, orientace, řazení podle velikosti, tvoření analogické řady z geom. tvarů,...

DÚ - Čj - sešit ČJ1 - vlepený lísteček - doplnit samohlásky. Čítanka - str. 20 - nácvik hlasitého čtení s porozuměním.


11. 11.

 

Čj - samohlásky krátké a dlouhé - uč. str. 32/cv. 1 + otázky, cv. 2, 3 (ústně), cv. 5 do seš. Čj1 - přepsat a obtáhnout všechny samohlásky zelenou pastelkou. Písanka - str. 20/celá. Čtení - text O

Čjs - stromy - písemné opakování - je opravené, děti ho dostaly domů na podpis a aby se mohly podívat, kde chybovaly. Zítra prosím vrátit. Uč. str. 12/lesní plody

M - odčítání desítek - pojmy menšenec, menšitel, rozdíl. Prac. seš. str. 50 celá. Geometrie - prac. seš. str. 79/cv. 3,4.

DÚ - M - prac. seš. str. 51/cv. 1 a,b,c. Čtení z vlastní knížky nebo časopisu.

Ve středu 13. 11. odpadá výuka NÁBOŽENSTVÍ.


8. 11.

 

Čj - cvičný diktát slov - rozdělování na slabiky. Sloh - vyprávění podle obrázků, rozdělování slov podle obrázkové osnovy - uč. str. 25/Listopad. Písanka - str. 19 celá. Čtení  textu o Myších. Otázky na porozumění textu, převyprávění.

M - prac. seš. str. 48/cv. 5,   str. 49/cv. 1 až 4

DÚ - čtení - okopírovaný list - čtení O ježkovi a hyeně.  Příprava na opravný test z prvouky. Dětem jsem ve velkoskladu zakoupila z třídního fondu každému popisovací fólii pro práci s učebnicí do ČJ. Cena 9,60/kus.


7. 11.

 

Čj - uč. str. 30/cv. 1+ot., cv. 2 (ústně), růžový rámeček. Dále procvičování délky samohlásek a rozdělování slov z tabule. Písanka - str. 18.

M - počítání do 100 - sčítání desítek. Orientace na číselné ose do 100, zápis čísel v řádek - desítky, jednotky, hned před, hned za,...   Zápis slovní úlohy - nácvik - sešit M 2.

ČJS - psali jsme krátké opakování na stromy - bohužel nedopadlo dobře. Prosím podepsat prověrku a poslat zpět do školy. Vše máme probráno, děti text četly za DÚ, ve škole visí krásná nástěnka i s větvičkami a plody, ze které bylo možno se to celý týden učit...  Děti budou mít možnost si známku opravit v pondělí.

V testu byly otázky: 1) Napiš 3 jehličnaté stromy. 2) Napiš 3 listnaté stromy. (jakékoliv) 3) Napiš název stromu, který má dlouhé jehlice, kulaté malé šišky, pokřivený šupinatý kmen a růst dokáže i na skalách. 4) Napiš název jehličnatého stromu, který na podzim opadává. 5) Jak se jmenuje listnatý strom s pevným dřevem, laločnatými listy, jehož plodem je žalud? 6) Jak se nazývají plody buku? 7) Jak se nazývá strom, jehož plodem jsou kaštany? 8) Je to listnatý strom s listy vykrojenými do špic, vyrábí se z něj sladký sirup a má ho ve znaku Kanada.

DÚ - M - sešit M2 - nalepená slovní úloha - napsat zápis, výpočet, odpověď. Tak jak se to už přes měsíc učíme (viz sešit M1 i M2). Čtení - okopírovaný list - str. 9 - Myši - nacvičit co nejplynulejší hlasité čtení.


6. 11.

 

Čj - diktát s kontrolou - uč. str. 24 - po nadiktování měly děti možnost si napsané překontrolovat podle učebnice. Dělení slov na slabiky - procvičování z tabule. Ústní opakování učiva o druzích vět. Písanka - str. 18/4 řádky. Čítanka - str. 18 - čtení s porozuměním (pouze první polovina strany), povídání o vaření, receptech, nákupech jídla, atd..

M - počítání do 100 po desítkách. Početní hra Bingo - prac. seš. str. 44/cv. 1 - druhý čtverec. Str. 47/cv. 5. Zápis slovní úlohy - společná práce z tabule do sešitu M1.

DÚ - M - prac. seš. str. 47/cv. 6. Čtení dle vlastního výběru.


5. 11.

 

Čj - dělení slov na slabiky - uč. str. 28/cv. 1, 2, 3. Cvičný diktát - sešit Čj1- dělení slov na slabiky. Písanka - str. 17, čítanka - str. 17

M - počítání do 100 po desítkách - zápis čísel, kolik desítek a jednotek má číslo, seřazení čísel podle velikosti, pojmy před, za, hned před, hned za. Prac. seš. str. 46/cv. 5, 6.  Str. 47/cv. 1, 2, 3. Geometrie - str. 78/cv. 3 a,b,c. - vyvození pojmů strana, vrchol.

DÚ - Čj - sešit Čj 2/lísteček se slovy - slova rozdělit svislou čarou na slabiky a číslem napsat počet slabik. Čítanka - str. 18 - naučit nahlas číst (cvičení nedělat).


4. 11.

 

Čj - téma slabiky, dělení slov na konci řádku - uč. str. 29/cv. 1 + otázky, cv. 2, 3 (cv. 3 jako přepis do sešitu Čj1, slova rozdělit svislou čarou po slabikách. Písanka -str. 17/5 řádků. Čtení - uč. Čjs - jehličnaté stromy - str. 11

M - počítání do 100 po desítkách - pojem desítky, jednotky. Prac. seš. str. 45/cv. 4, 5,   str. 46/cv. 1, 2, 3. Pětiminutovka na známky (počítání v oboru do 20 s přechodem 10, sešit M1-mám zatím na opravu u sebe)

Čjs - téma Jehličnaté stromy- uč. str. 11, prac. seš. str. 11/cv. 3

DÚ - přečíst text v uč. ČJS - str. 11 a pak vypracovat v prac. seš. na str. 12/cv. 1, 2 (na pátek)

Po vzájemné dohodě zaměstnanců a vedení školy bylo rozhodnuto, že se naše škola do středeční stávky nezapojí. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu. Více informací viz deníček.


 

 

1. 11.

 

Čj - nová učebnice Alter - str. 26/cv. 1 + otázky k textu, cv. 2 (ústně), cv. 3 (přepis do sešitu Čj1. Písanka - str.16 (dokončit). Čítanka - str. 16, 17 - čtení, hledání neznámých slov, převyprávění příběhu, vyvození slova "bajka".

M - téma - počítání do 100 po desítkách - prac. seš. str. 45/cv. 1, 2, 3. Vyvození pojmu desítky, jednotky, mince/koruny. Prac. seš. str. 44/hra Bingo/1. čtverec.

DÚ - čtení - čítanka str. 16, 17 - nácvik hlasitého čtení. Vygumovat, podepsat a obalit nově rozdanou učebnici do ČJ (obalit stačí do papíru).


 

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru