1. A - Informace (září)

 • Vytisknout

30. 9.

 • Připomínám, že probíhá sběrový týden.
 • Děti mají v modré žákovské knížce vložené potvrzení od paní vychovatelky o platbě za školní družinu.

Dnes:

ČJ
- komunitní kruh
  (Připomněli jsme si státní svátek, který jsme slavili v sobotu a dál děti vyprávěly,
   jak prožily víkend.)
- počet a délka slabik ve slově (aktivita u tabule)

TV
- pohybové strategické hry
- protahování
- skákání přes švihadlo

ČJ
- PL - vytleskávání a rozlišování délky slabik ve slově
           (krátkou slabiku jsme zaznamenali tečkou, dlouhou slabiku svislou čárkou)
            Některým dětem to příliš nešlo, zkuste doma trénovat. Děti si mohou vybarvit obrázky.

M
- nácvik šikmé svislé čáry -  "deštičkové čáry" na mazací tabulku
- PP str. 28, 1. a 2. řádek - nácvik "deštičkové čáry"
- orientace na číselné ose
- porovnávání
- PS - str. 20, cv. 1, 2, 3, 4

DÚ: PP str. 28, nácvik "deštičkové čáry" - zbývající 3 řádky


 

26. 9.

 • V pátek 27. 9. - Václavský den (návštěva ZOO koutku při DDM)
  S sebou: pláštěnka, svačina, pití, pouzdro, kartička na oběd
  Cena: 20,-Kč (zaplatím z třídního fondu)
  - Sejdeme se ráno ve třídě
  - Aktivity k tématu Sv. Václav
  - Odchod ze školy v 8:40 hod
  - Návrat v 11:35 hod ke škole
  (Na oběd děti půjdou normálně s paní vychovatelkou.)

Dnes:
Změna v rozvrhu hodin - (zítra bude pohybu dost, povídání o přírodě také),
proto místo Tv - Čsp a místo Čjs - M.

ČJ
- ŽA str. 19, cv. 1, 2, 3 (podle pokynů dole na stránce)

M
- kontrola DÚ
- PS str. 17, cv. 7 (orientace v řadě)
         str. 18 - motivační básnička zpaměti
                      - všechna cvičení podle pokynů
- PL - Dorty: spojování počtu svíček na dortu se správnou číslicí

ČJ
- ŽA str. 19, cv. 3 - opakování, slabika "MÁ"  nese samostatný slovní význam
- děti vymýšlely podobné věty jako v ŽA (někdo něco , např. Dlaň prsty.)
   a ptaly se některého spolužáka, zda je to pravda. Ten pokračoval se svou větou dál.
- PP str. 25 - šikmá čára (podle pokynů dole na stránce)

ČSP
- dokončení obrázku Stromy na podzim

M
- nácvik na pssaní číslice 1
- PL "deštičkové čáry" - píšeme shora dolů, začátek i konec přesně na lince, stejné mezery

DÚ: PL - nácvik "deštičkové čáry"
              
- tento psací prvek je velmi důležitý i pro psaní většiny písmen. Správný sklon!


 25. 9.

 • V pátek 27. 9. - Václavský den (návštěva  ZOO koutku při DDM)
  S sebou: pláštěnka, svačina, pití, pouzdro, kartička na oběd
  Cena: 20,-Kč (zaplatím z třídního fondu)
  Sejdeme se ráno ve třídě, aktivity k tématu Sv. Václav, odchod ze školy v 8:40 hod)

Dnes:

ČJ
- čtení slabik MA, ma, MÁ, má - z tabule
- ŽA str. 18, cv. 1 - procvičování čtení slabik (kontrola DÚ)
                        cv. 2, 3, 4

M
- znaménka pro porovnávání čísel opakování  >, <, = (opakování a procvičování u tabule)
- PS str. 17, cv. 1 (nácvik psaní znaménka <)
                        cv. 2, 3, 5, 6

ČJ
- cviky na uvolnění těla, ruky
- PP str. 24 (děti si mohou doma vybarvit obrázek)
- IAT - cvičení na náslech první hlásky ve slovech
- PS - Učíme se písmena: písmeno "A"- dokončit doma)

HV
- dechová cvičení
- rozpočítadla (U potoka roste kvítí..., Raz a dva... - rytmizování)
- nácvik písně: Rybička maličká

DÚ: M - PS str. 17, cv. 4 (dokreslit daný počet korálků, porovnat a zapsat správné znaménko)


24. 9.

ČJ
-  písmeno "A" - děti vzpomínaly, jaká znají dívčí jména, která začínají hláskou "A"
                                 a zapisovala jsem je na tabuli
                             - do druhého sloupce jsme zapsali chlapecká jména
                             - spočítali jsme je a porovnali, kterých známe víc
                               (mezipředmětové vztahy - matematika, která dnes v rozvrhu není)
- ŽA - str. 17, str. 17, cv. 4, 5 (Povídali jsme si, co kdo doma dělá, s čím pomáhá,
                                                         co má na starorost)
- PP - nejprve cvičení ve stoje na uvolnění ramenního kloubu, potom lokte a zápěstí
         - str. 23 - ovečka (podle pokynů dole na stránce)

ČJS
- bezpečnost na silnici, dopravní pravidla
- hra na semafor
- PL - děti na obrázku hledají, kdo se chová správně podle pravidel (toho vybarvíme),
                                                            kdo špatně (toho škrtneme)
- seznámení se základními dopravními značkami
- hra na křižovatku (hlavní a vedlejší silnice)
- podle obrázků na IAT si děti vybarvily dopravní značky na PL
   (PL zůstal ve škole- budeme pokračovat příště)

VV
- stromy na podzim
  (práce s vodovými barvami a voskovkami)

ČJ
-  příprava na čtení slabiky "MA"
- nejprve si připomeneme, jak nám hláska "A" otvírá pusinku
  (zkoušíme to jen potichu - "na prázdno")
- potom opakujeme čtení písmene M, m
- z "dlouhého" čtení písmene "MMMMMMM" otevřeme pusinku na "A" -> vznikne slabika "MA"
- navození správného pohybu očí při čtení: čtení pomocí karet s písmeny
  (nejprve ukážu "M" a čteme ho dlouze dokud k němu nepřijde písmeno "A"- pak se pusinka
   jen správně otevře  -> přečteme tak slabiku "MA")
- dramatizace krátké pohádky o písmenku M, kterému bylo smutno a hledalo kamaráda.
   Našlo písmenko A a byli z nich kamarádi. Písmenka se chytila za ruce a vznikla slabika MA.
- ŽA - str. 18, cv. 1 a, b (pokyny dole na stránce)
                                            - čtení jednotlivých písmen
                                            - čtení slabik
                                              (pozor na rozlišování délky)
- PP - dokončení  na str. 23

DÚ: čtení v ŽA, str. 18, cv. 1 - 3x


23. 9.

ČJ
- komunitní kruh (vyprávěli jsme si, jak jsme prožili víkend)
- tabule - opakování čtení M, m, A, Á, a. á + psací tvary
- ŽA  str. 16, procvičování čtení ve 3. úkolu, škrtli jsme vše, co není A, a, Á, á
- kontrola DÚ

Tv
- pohybové a soutěživé hry ve skupinách

ČJ
- ŽA - práce se skládací abecedou
        - str. 16, 5. úkol
        - str. 17, 2. úkol
         (slova vytleskat, v každé slabice zvlášť poslouchat, na které pozici je hláska "a")
- ŽA - znovu to stejné samostatně (písmena jsme již neskládali, ale zapisovali podle pokynů)

M
- vyvození znamének >, <, =
- PS - str. 16, cv. 1, 2 (nácvik psaní znaménka >), 3 (doplnit správné znaménko)
- hra (děti tvoří dvojice - hledají číslici a k ní správný počet)

DÚ: ČJ - ŽA str. 17, 3. úkol
        (do horního rámečku namalovat své oblíbené ovoce, do spodního zeleninu)
        M - PS str. 16, cv. 4
       (doplnit správné znaménko a zápis přečíst, např. tři je více než dva...)


20. 9.

 • Dnes jsem dětem rozdala sadu písmen k rozstříhání a zařazení do desek s písmeny.
  Prosím stříhejte a zařazujte písmena vždy jen na můj pokyn.
  Děti si musejí zvykat postupně na přibývající písmena.
 • Vystřihněte a zařaďte do desek všechna M, m, A, Á, a, á. (Všechny kartičky označte dětem jejich číslem.)

DÚ: ČJ - ŽA str. 16,  1) číst řádek písmen
                                             (nerozlišují velké malé, pouze dlouhé Á,á čtou dlouze, krátké A, a čtou krátce)
                                        2)
pojmenovávat jednotlivá písmena v řádku
                                          (např. velké tiskací krátké A, malé tiskací m, atd.)
                  ŽA str. 16, 4. úkol - vybarvit všechna políčka s A, a


19. 9.

Dnes byli ve škole všichni žáci naší třídy, proto píšu jen zadání domácích úkolů.

DÚ: ČJ - PP str.21 (Každou vlnku napište 5x, at se děti snaží, aby jim vlnky nešly přes sebe.
                  Měly by trefit přibližně stejnou stopu. Pokuste se pohlídat správné držení tužky

                  a pohyb ruky pod vlnovkou.)
               - trénujte poslech a výslovnost samohlásek  A, E, I, O, U před zrcadlem
                 (Ať děti pozorují a ohmatávají si, jak se jim otvírá pusinka.)

          M - Pomozte dětem vystříhat kartičky na str. 13 a 14, tak abychom je mohly zítra
                  používat ve škole. Uložte je do papírové obálky nebo malého sáčku.


 17. 9.

 • Dnes jsem dětem vložila do deníčku s Krtečkem zprávu od SSRŠ. Již na rodičovské scůzce bylo řečeno, že se bude vybírat příspěvek 50,-Kč. Kdo chce, může přispět i vyšší částkou. Vyplňte tedy přiloženou návratku a spolu s penězi pošlete po dětech zpět do školy. Tuto položku ještě nebudu hradit z třídního fondu.
 • Zítra se budou děti fotografovat do deníku MF Dnes.
 • Ve třídě se bude zítra suplovat, účastním se semináře.

Dnes:

ČJ
- čtení M, m
- vytleskávání slov na slabiky, určování pozice "M" ve slově, zapisování "M" do mřížky
  (společná práce na tabuli)
- ŽA - str. 15, dokončení podle pokynů dole na stránce
- procvičování fonematického sluchu
   (posloucháme hlásku "M" ve slovech a určujeme jeho pozici)

ČJS
- návštěva kanceláře pana zástupce
- ve třídě: opakování (škola, třída, pravidla, slušné chování)
- bezpečná cesta do školy, přechod pro chodce, semafory
- PL - Rozsviť semafor (děti vybarvují semafor správnou barvou)

ČJ
- důsledné opakování a procvičování správného sezení při psaní a správného držení tužky
- PP - str. 19, svislé čáry v obou směrech (dolů padáky, vzhůru balónky)
- procvičování fonematického sluchu
 (posloucháme samohlásku "O", zkoumáme a ohmatáváme tvar pusinky při vyslovení hlásky "O",
  určujeme pozici ve slovech)

DÚ:  dnes není. Kdo nestihl vybarvit semafory, nakreslil si zelený puntík, aby úkol dokončil doma.


16. 9.

Milí rodiče,
vítám Vás na stránkách naší třídy. Budete zde nacházet důležité informoce, proto si, prosím, zvykněte je pravidelně navštěvovat.
Pro chybějící žáky tu vždy bude popsán průběh vyučování, aby si mohli doplnit učivo.

 • 18. 9. se děti budou fotografovat do deníku MF Dnes.
 • Do modré žákovské knížky jsem dnes vlepila zprávu týkající se vystřihování písmen a číslic. Protože písmena zatím nedošla, vystřihněte a zařaďte, prosím, zatím číslice. Děkuji za pochopení.

Dnes:

ČJ
- komunitní kruh (Co jsme zažili o víkendu?)
- čtení písmene M, m
- PL - jednotažka Méďa, v básničce jsme vyznačila všechna M, m

TV
- protahování
- pohybové hry

ČJ
- ŽA - str. 14 (dokončení)
         - str. 15, 1. úkol (červeným puntíkem jsme znázorňovali pozici písmene "M" ve slově.
            (Na začátku=levý kraj rámečku, uprostřed=střed rámečku, na konci=pravý kraj rámečku.)
- PP - str. 18 (vodorovná čára) - dbát na správný úchop tužky, dostatečně vysoko,
                                                               aby mohl být tah ruky veden pod vznikající čárou.

M
- PS str. 12, dokončení
- vybarvili jsme další mašličku drakovi na úvodní stránce žlutě
- PS str. 13, cv. 1, 2

DÚ: Pracovní list - vodorovné čáry - dbát na správný úchop tužky, dostatečně vysoko,
                                                                           aby mohl být tah ruky veden pod vznikající čárou.

        Zítra přinést do VV vystříhané lístečky s písmeny M, m z nadpisů v novinách a časopisech.
       (Mohou být v různých barvách a velikostech)