Školní družina

INFORMACE O ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Aktuální přehled kroužků, včetně přihlášky,
najdete od 1. 7. 2020 na webových stránkách naší školy (www.zsvaclav.cz). Zde kliknete na školní rok 2020/2021 a v levém sloupečku se Vám objeví odkaz na školní družinu.
Naleznete zde i přihlášku, kterou si můžete doma vytisknout, vyplnit a 1. 9. 2020 odevzdat své kmenové paní vychovatelce, která bude mít Vaše dítě buď ve ŠD nebo ŠK.

Děti, které nejsou přihlášené do ŠD či ŠK, mají rovněž možnost navštěvovat naše kroužky. S vyplněnou přihláškou se obracejte 1. 9. 2020 na paní vychovatelku Ilonu Brychtovou, která má na starosti děti neklubové a nedružinové.

Zuzana Suchánková (vedoucí vychovatelka ŠD)

pdfNabídka zájmové činnosti školní družiny a školního klubu na školní rok 2020/2021.pdf

pdfPřihláška do zájmové činnosti školní družiny a školního klubu na školní rok 2020/2021.pdf

pokud jste náhodou nestihli zapsat dítě do ŠD, zde najdete zápistní lístek docxZápisní_lístek_do_ŠD.docx

Základní informace o školní družině

• provoz školní družiny zabezpečuje 7 oddělení a 1 oddělení ŠK
     - výše úplaty na měsíc za ŠD i ŠK činí 150,- Kč (vybíráme 3x do roka)
     - výše úplaty, pokud dítě nenavštěvuje ŠD ani ŠK, pouze navštěvuje kroužky je za měsíc 50,- Kč
• prosíme o dodržování doby pro zájmovou činnost: 14:00 – 15:50 hod.


Informace pro rodiče dětí umístěných v ŠD i ŠK

1. Seznámení se skladbou zaměstnání v ŠD i ŠK
Ranní ŠD i ŠK - 6:00 – 7:50
Odpolední ŠD - 11:40 – 14:00 (činnost odpočinková, zájmová a rekreační)
Zájmové činnosti (kroužky) - 14:00 – 16:00
• kroužky začínají 3. týden v září, proto obratem vracejte přihlašovací lístek do Vámi vybraných zájmových aktivit (počet dětí v některých kroužcích je omezen)
• kroužky končí 2. týden v červnu
• v případě, že nebude kroužek obsazen potřebným počtem dětí, bude zrušen a dítěti bude nabídnut jiný
• přihláška do kroužku je závazná na celý školní rok (lze změnit v pololetí)
Spojovací oddělení - 14:00 – 17:00
• toto oddělení je určeno pro děti, které některý den nemohou navštěvovat kroužek a budou odcházet dříve (mezi 14:00 – 15:30)
• po skončení kroužku se v tomto oddělení scházejí děti ze všech oddělení ŠD i ŠK, které odcházejí po 16. hodině
Příprava na vyučování
• na písemnou žádost rodičů si dítě může ve spojovacím oddělení
(mezi 16:00 – 17:00 hod.) vypracovat domácí úlohu (vychovatelka dohlédne, aby dítě
mělo klid při práci, ale nezodpovídá za správnost úlohy)
2. Školní jídelna
• obědy si rodiče přihlašují i odhlašují osobně (telefonicky), emailem
• kartičky na oběd si děti ponechávají u sebe

3. Zápisní lístek
• odchody a příchody se dodržují podle zápisního lístku
• v případě, že dítě bude odcházet v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí předložit písemnou omluvenku na samostatném listu
• rodiče doplní chybějící údaje na zápisním lístku (zadní strana)
• pokud jsou rodiče rozvedeni, je třeba napsat na zadní stranu (do kolonky doprovod dítěte), kdo může dítě vyzvedávat
• zdravotní stav dítěte (pečlivě vyplnit)
4. Pomůcky do ŠD i ŠK
• seznam pomůcek si určují jednotlivá oddělení podle aktuální potřeby
5. Bijásek
• děti mají možnost navštěvovat v kině Pasáž cyklus filmových představení
6. Přednost přijetí dítěte do ŠD i ŠK
• děti zaměstnaných matek
• dojíždějící děti
• děti z nižších ročníků
7. Nedodržování řádu ŠD i ŠK
• při nedodržování řádu ŠD lze dítě z družiny vyloučit
8. Nevyzvednuté dítě ze ŠD i ŠK
Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne žáka do 16:55, postupuje dozírající vychovatelka následujícím způsobem:
• Kontaktuje zákonného zástupce telefonicky.
• V případě, že se nepodaří spojit s rodičem telefonicky, kontaktuje v 17:10 Městskou policii Třebíč, která dále informuje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, jehož pracovník se dostaví do školy a přebere plnou odpovědnost za žáka.
• Zákonný zástupce proplatí přesčasové hodiny pokrývající dobu, po kterou vychovatelka vykonávala dozor nad rámec svých povinností.

AKCE ŠD i ŠK:
• Sportovní soutěže a turnaje
• Mikulášská, vánoční besídka
• Václavské divadélko
• Návštěvy výstav
• Setkání s rodiči
• Hledání pokladu (Přírodovědná stezka)
• Vánoční dílničky
• Vystoupení s ukázkami z naší ZČ
Spolupráce s Městskou knihovnou v Třebíči, psím útulkem v Třebíči, Denním rehabilitačním stacionářem pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež v Třebíči, mateřskými školami, Nuclears Třebíč, Snipers Třebíč atd.

Pokud by byl někdo ochoten přispět sponzorským darem,
uvítáme každou nabídku.

Upozornění:

Vážení rodiče,
v zájmu ochrany majetku a zdraví Vašich dětí je škola zabezpečena proti vniknutí cizích osob do jejích prostor, byl zaveden i kamerový systém. Je tedy nutné, abyste i Vy čekali na děti před školou (výjimku tvoří rodiče dětí z 1. tříd – pouze prvních 14 dnů v září). Na nástěnce u hlavního vchodu je vyvěšen rozpis jednotlivých oddělení ŠD, zájmových kroužků, spojovacích oddělení atd. Do ranní ŠD si děti budou zvonit pravidelně na tlačítko s označením ranní ŠD. Vedle zvonku na nástěnce budete mít zprávu, kde se oddělení ŠD nachází. Pokud tam cedulka nebude, jsou děti ve své ŠD nebo v jídelně.
Může se stát, že děti budou v tělocvičně nebo relaxační místnosti, pak zvoňte na oddělení, které je napsáno na cedulce, paní vychovatelka vyšle „spojku", která pro dítě dojde. Pokud bude na cedulce, že se ŠD nachází na hřišti, musíte obejít školu a vyzvednout si dítě tam.
Zájmová činnost (kroužky) bude končit v 15:50. Do 16:00 zvoňte v té ŠD, kde dítě navštěvuje zájmovou činnost.
Po 16. hodině zvoňte na oddělení ŠD podle rozpisu do spojovacího oddělení.

Předejdeme tak pohybu cizích lidí po škole a zajistíme tím bezpečnost našich dětí!!!

Děkujeme za pochopení Zuzana Suchánková (vedoucí vychovatelka ŠD)


ŠD informace pro rodiče budoucích prvňáčků

1. ŠD disponuje celkem 7 odděleními, z nichž každé má svou místnost, dále jsou pro potřeby školní družiny k dispozici tělocvičny, hřiště, učebny PC, učebnu vaření, keramickou dílnu, divadelní sál, aj.

Číst více...

Návštěva Městské policie Třebíč

policie5Dne 17. 2. 2020 jsme s dětmi, které docházejí do kroužků Všeználek a Turisťák, navštívili Městskou policii Třebíč. Manažerka prevence kriminality Bc. Lucie Šerková měla pro nás nachystaný velmi pestrý a poučný program. Srozumitelnou přednáškou poutavě zaujala všechny děti, které se pak zapojily do diskuse.

Číst více...

Mikulášská besídka

mikulasska012Dne 4. 12. 2019 proběhla v tělocvičně naší školy Mikulášská besídka, které se zúčastnilo 227 dětí ŠD a ŠK. Děvčata z Diskohrátek pod vedením paní vychovatelky Lenky Vorlíčkové a též děvčata ze Zumby pod taktovkou paní vedoucí vychovatelky Zuzany Suchánkové nám zpříjemnily začátek besídky.

Číst více...

Dny otevřených ateliérů

ateliery002V sobotu 5. 10. 2019 jsme se s keramickou dílnou naší školy zúčastnili akce Dny otevřených ateliérů. Počasí nám nepřálo, proto jsme se místo plánované práce v altánu schovali v keramické dílně. Tam jsme vyráběli polotovary na keramický „totem“ do školní zahrady. Den jsme si užili, výsledek naší práce po vypálení vystavíme.

Číst více...

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru