Základní informace pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

1. Zaměření školy

a) Škola vytváří a rozvíjí u žáků vědomosti, dovednosti a kompetence pro život a práci v Evropské unii tak, aby uspěli v konkurenci (zejména čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, komunikace v cizím jazyce, znalost práce s PC, schopnost učit se učit).

b) Škola je pro žáky bezpečným místem, má důvěru žáků, poskytuje jim oporu v období dětství a dospívání a účinně je chrání před sociálně patologickými jevy.

c) Škola je moderní, dynamickou, otevřenou a komunikující institucí.


 2. Práce se žáky se speciálními potřebami

Mezi žáky se speciálními potřebami řadíme:

a) žáky se zdravotním postižením
b) žáky se zdravotním znevýhodněním
c) žáky se sociálním znevýhodněním

Škola nevytváří třídy určené pouze pro žáky se speciálními potřebami, nepostupuje tedy cestou segregace, nýbrž upřednostňuje integrovaný způsob vzdělávání těchto žáků.

V odůvodněných případech (písemná zpráva z PPP nebo SPC) bude škola využívat následující formy práce s těmito žáky:

1. Individuální vzdělávací plán
2. Podpůrná opatření
3. Individuální přístup vyučujících na základě doporučení PPP nebo SPC


3. Práce s nadanými a talentovanými žáky

Škola nevytváří speciální třídy pro nadané žáky, nepostupuje tedy cestou segregace, nýbrž upřednostňuje integrovaný způsob vzdělávání nadaných a talentovaných žáků.

V odůvodněných případech (písemná zpráva z PPP nebo SPC) bude škola využívat následující formy práce s talentovanými žáky:

1. Individuální vzdělávací plán
2. Akcelerace v rámci třídy či ročníku
3. Obohacení učiva

Metody a formy práce s nadanými dětmi v jednotlivých vyučovacích hodinách:

  • metody heuristické při řešení problémů
  • metody názorně demonstrační
  • didaktické hry (hlavolamy, šifry, přesmyčky, rébusy apod.)
  • situační a inscenační metody
  • metody výuky s podporou počítače (včetně samostudia metodou on-line)
  • projektové úkoly, výzkum, prezentace, diskuse, argumentace
  • využívání různých textů, různých médií, práce s informacemi
  • otevřené, tvořivé úkoly, kreativní čtení a psaní, myšlenkové mapy

 

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru