Online zápis do základní školy

foto zapis_2Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2023 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

 

JAK ONLINE ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBÍHÁ?

1. fáze – vydávání online přihlášek (žádostí o zápis) od 13. března 2023 do 9. dubna 2023

K zápisu do základní školy je třeba dítě přihlásit. Přihlášku (žádost o zápis) je možné získat těmito způsoby:

Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vybranou základní školu nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

Podepsanou a řádně vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, je nutné přinést s sebou k zápisu do základní školy.

2. fáze – zápis

Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2023/2024 se bude konat v pátek 14. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 15. dubna 2023 od 8:00 do 11:00 hodin v budovách základních škol.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a odpovědnému pracovníkovi základní školy předloží řádně vyplněnou přihlášku (žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy), rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

3. fáze – přijímací řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ U SVÝCH DĚTÍ ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2023, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.


Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2023/2024:

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 90 žáků.

1. spádový obvod pro základní školu

2. dítě z Třebíče, ale z jiného spádového obvodu

3. sourozenec ve škole z jiné obce, která spadá pod obec s rozšířenou působností Třebíč a nemá vlastní školu

4. sourozenec ve škole z jiné obce, která spadá pod obec s rozšířenou působností Třebíč a má vlastní školu

5. dítě z obce, která spadá pod obec s rozšířenou působností Třebíč a nemá vlastní ZŠ

6. dítě z obce, která spadá pod obec s rozšířenou působností Třebíč a má vlastní ZŠ

7. dítě z obce, která nespadá pod obec s rozšířenou působností Třebíč

STANOVENÍ POŘADÍ:

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti zástupce ředitele školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

Nepřehlédněte!

Inzerát na učitele/učitelku

Do našeho týmu přijmeme od srpna 2023 učitele nebo učitelku prvního stupně. Kvalifikační předpoklady: Vysoká škola s kvalifikačními předpoklady pro učitele…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2023 šestý rok svého věku a dosud do…

Ceny obědů od října 2022

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče,

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru