Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

 1. spádový obvod pro základní školu
 2. dítě z Třebíče, ale z jiného spádového obvodu
 3. sourozenec ve škole z jiné obce, která spadá pod obec s rozšířenou působností Třebíč a nemá vlastní školu
 4. sourozenec ve škole z jiné obce, která spadá pod obec s rozšířenou působností Třebíč a má vlastní školu
 5. dítě z obce, která spadá pod obec s rozšířenou působností Třebíč a nemá vlastní ZŠ
 6. dítě z obce, která spadá pod obec s rozšířenou působností Třebíč a má vlastní ZŠ
 7. dítě z obce, která nespadá pod obec s rozšířenou působností Třebíč.

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme maximálně tři třídy s počtem žáků nejvýše 30.

Základní informace
Zápisu podléhají děti, které do 31. srpna 2021 dovršily nebo dovrší šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Do školy může být přijato také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září do 31. prosince 2021, pokud je tělesně a duševně vyspělé a požádají-li o to jeho zákonní zástupci. V tomto případě je nutné žádost podat na ředitelství školy a doložit doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

Do školy může být přijato rovněž dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. ledna do 30. června 2022, pokud je tělesně a duševně vyspělé a požádají-li o to jeho zákonní zástupci. V tomto případě je nutné žádost podat na ředitelství školy a doložit doporučením pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.

Pokud rodiče budou žádat o odložení školní docházky pro své dítě, doloží vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Organizace zápisu

Z důvodu krizových opatření bude zápis do první třídy probíhat distanční formou. Zápis se tedy uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
Z tohoto důvodu je třeba, aby podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručil zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 30. dubna 2021 jedním z doporučených způsobů do školy:

 • poštou
 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze akceptovat pouze prostý e-mail)
 • v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky u vchodu školy.

V případě, že nebudou mít zákonní zástupci možnost si vygenerovanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy vytisknout, mohou se obrátit na ředitele školy nebo jeho zástupce, případně na pracovnice odboru školství MěÚ Třebíč.

Na webu města naleznete podrobnější informace:
https://www.trebic.cz/online-zapis-do-zakladni-skoly/ms-45283/p1=45283

Pro všechny třebíčské základní školy platí jednotný termín pro vydávání el. přihlášek. Termín je od 1. března 2021 00:00 do 16. dubna 2021 23:59.

Elektronická přihláška pro naši školu je dostupná na:
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsvaclav/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40612

Rozhodnutí o přijetí
Ředitel školy rozhoduje (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:

 1. zveřejněním seznamu vygenerovaných a přidělených kódů přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (na nástěnce u hlavního vchodu do školy),
 2. na webových stránkách školy na hlavní stránce v oddílu Nepřehlédněte a v hlavním menu v sekci Úřední deska - kategorie Dokumenty

Odklad školní docházky
Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba podat v rozmezí od 1. dubna do 30. dubna 2021. O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě doporučení pedagogicko- psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa, které zákonný zástupce doručí ve stejném termínu.

Nepřehlédněte!

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o změně systému výuky se vracíme k distanční výuce. V rámci zkvalitnění této formy výuky se nám…

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2021/2022: spádový…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru