Organizační zabezpečení výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, včera (tj. 7. 4. 2021 v 17:20 hod.) obdržela škola z MŠMT stodvacetistránkový dokument týkající se provozu škol od 12. 4. 2021. V souladu s pokyny obsaženými v tomto dokumentu bude provoz školy organizován takto:

  1. Žáci prvního stupně školy

budou se vzdělávat v režimu tzv. rotační výuky (bude docházet ke střídání celých tříd po týdnu) prezenčním způsobem - budou tedy přítomni ve škole:

od 12. 4. do 16. 4. 2021 (lichý týden): žáci 1. ročníku, žáci třídy 2. A a žáci 3. ročníku
od 19. 4. do 23. 4. 2021 (sudý týden): žáci třídy 2. B, žáci 4. ročníku a žáci 5. ročníku
atd.

- škole je uložena povinnost testovat děti 2× týdně, k testování budou použity neinvazivní Ag testy distribuované z MŠMT, škola je povinna 2× týdně testovat i zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu se žáky

žáci školy budou ihned po svém prvním příchodu do školy testováni

- v případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte, nemůže se žák zúčastnit prezenčního vzdělávání, škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, škola nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání ani stravování

- žáci školy budou ihned po příchodu do budovy v pondělí a ve čtvrtek testováni na covid v určené místnosti, kam je doprovodí příslušný třídní učitel nebo jiný pověřený pedagogický pracovník. Samotný výtěr si žáci provedou sami (2 cm z přední části nosu – viz příloha MŠMT), v dalším jim budou asistovat 3 pedagogičtí pracovníci. Každá třída bude mít k dispozici svou vlastní testovací místnost

vzhledem k tomu, že nelze úplně dopodrobna shrnout všechny informace k testování
a odpovědět na všechny možné dotazy, určitě se podívejte na stránky:

https://testovani.edu.cz 
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

- provoz ranní družiny bude od 6:00 hodin a budou ho zabezpečovat tři paní vychovatelky, homogenita skupiny bude zaručena, před vstupem do družiny bude žák testován

- po vyučování budou v provozu všechna oddělení školní družiny, rozdělení dětí do jednotlivých oddělení ŠD bude vyvěšeno na nástěnce u hlavního vchodu

- zájmová činnost bude probíhat v rámci jednotlivých oddělení tak, jak tomu bylo před uzavřením škol

- spojovací oddělení fungovat nemůže, proto bude provoz všech oddělení včetně školního klubu do 16:30 hodin

- ve škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (každý žák si každý den přinese 2 kusy chirurgické roušky)

 

lichý týden:

- žáci 1. ročníku budou vstupovat do budovy školy v 7:35 hod.

- žáci 2. A budou vstupovat do budovy školy v 7:45 hod.

- žáci 3. ročníku budou vstupovat do budovy školy v 7:50 hod.

sudý týden:

-  žáci 4. ročníku budou vstupovat do budovy školy v 7:35 hod.

- žáci 2. B budou vstupovat do budovy školy v 7:45 hod.

- žáci 5. ročníku budou vstupovat do budovy školy v 7:50 hod.

- škola zabezpečí během vyučovacího dne časté větrání učeben a také pobyt na čerstvém vzduchu (je zakázán zpěv a sportovní činnosti, žáci se budou, dle uvážení dozírajícího učitele, nejen v této době, procházet v prostorách mimo budovu školy)

- pobyt žáků bude ve škole organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd

- žáci se budou stravovat v době od 11:35 do 13:15 hod. dle harmonogramu tak, aby byly splněny příslušné hygienické požadavky (rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet strávníků u jednoho stolu atd.)

- platba za stravu:

bezhotovostní  -  dojde k automatickému přihlášení strávníků k obědům u žáků, kteří budou v daný týden přítomni ve škole

hotovostní  -  v případě zájmu se žáci sami přihlásí přes příslušnou aplikaci (dotazy zodpoví ekonomka školy v PÁ po 11:00 hod.)

odhlašování obědů si zákonní zástupci svých dětí zajišťují sami, v případě, že bude žákům nařízena karanténa z důvodu pozitivního testu, budou mít možnost odebrat oběd v tento den do jídlonosiče

pro žáky ze tříd, které nejsou v příslušném týdnu přítomny ve škole, probíhá výuka distančním způsobem, tito žáci si mohou vyzvednout obědy do jídlonosiče v době od 13:30 hod. do 14:15 hod.

2. Žáci druhého stupně školy

 budou se nadále vzdělávat distančním způsobem

- škola umožní skupinové i individuální konzultace žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. V případě individuálních konzultací nemusí být žáci testováni.

 žáci, kteří se neúčastní prezenčního vzdělávání, si mohou vyzvednout obědy
do jídlonosiče v době od 13:30 hod. do 14:15 hod.

Nepřehlédněte!

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o změně systému výuky se vracíme k distanční výuce. V rámci zkvalitnění této formy výuky se nám…

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2021/2022: spádový…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru