Informace k provozu školy

Vážení rodiče,

úvodem bych rád popřál Vám, Vašim dětem a také všem zaměstnancům školy bezproblémový, pohodový a úspěšný školní rok 2020/2021. Jak ale ukazují události a opatření vlády v posledních dnech, nepůjde to tak lehce, jak jsme byli ještě před rokem na začátku školního roku zvyklí. Dovolte mi proto, abych Vám poskytnul několik zásadních důležitých informací.

Dne 18. 8. 2020 dorazil z MŠMT do škol materiál s názvem „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“. Informace v něm obsažené jsou základem pro organizování zahájení a průběhu povinné školní docházky Vašich dětí v nadcházejícím školním roce:

- škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost dne 1. 9. 2020 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy

- při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily)

- třídní učitelé zmapují individuální podmínky a možnosti jednotlivých žáků k zapojení do vzdělávání na dálku, pokud by v průběhu školního roku opět nastalo

- od dětí před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti

- škola nestanovuje žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy (budova školy bude pro žáky otevřena v 7:35 hod., ranní družina v 6:00 hod.) a nejsou stanovena ani žádná pravidla pohybu osob před budovou školy

- pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy školy bude zredukován na minimum, výjimkou bude přítomnost zákonných zástupců žáků prvního ročníku při jejich příchodu do školy první dva týdny v září

- nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách

- škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje dle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Budou-li příznaky onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy, žák nebude vpuštěn do budovy školy (v případě, že nebude přítomen zákonný zástupce dítěte, škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně a bude ho informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy). Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole. Současně bude škola informovat zákonného zástupce žáka. Rovněž přítomnost zaměstnanců s uvedenými příznaky ve škole nebude možná

- žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

- u vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně a na sociálním zařízení, u tělocvičny apod. budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák i zaměstnanec školy důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem z dávkovače, popřípadě provede dezinfekci rukou, bude zajištěno též bezpečné osoušení rukou. Následně budou všichni dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole,

- škola zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy

- úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně, vyprazdňování odpadkových košů bude prováděno minimálně jednou denně, úklid povrchů a ploch se bude provádět na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku

- během školního stravování škola v rámci možností zajistí co nejmenší kontakt různých skupin žáků a bude se snažit minimalizovat samoobslužný výdej, splnění tohoto požadavku bude v praxi možné realizovat pouze tak, že žáci se budou stravovat dle vytvořeného harmonogramu postupně v době od 11:00 hod. do 14:00 hod., a to i v době mimo přestávek ve vyučování

- organizace školní družiny a školního klubu bude nastavena tak, že oddělení budou tvořena žáky jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd. Kroužky ŠD začnou fungovat až od 5. 10. 2020, začátek činnosti kroužků bude posunut na 14:30 hodin. O tom, jak bude práce kroužků organizována, budou zákonní zástupci žáků v průběhu září včas informováni. Činnost ranní družiny a existenci tzv. spojovacího oddělení bude možné zachovat pouze v případě, že žáci budou mít po celou dobu pobytu v oddělení roušky (nejedná se o homogenní skupinu, její složení se každý den mění)

- pokud by se stalo, že v důsledku krizových nebo mimořádných opatření bude znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola bude poskytovat dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Distanční způsob může pak probíhat nejrůznějšími formami dle technického vybavení školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Distanční způsob vzdělávání bude respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, budou pokračovat v prezenčním vzdělávání.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem

- učitelé mají na první zářijové týdny připravený plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Cílem plánů je zajistit plynulou návaznost vzdělávání pro žáky a zajistit psychosociální pohodu žáků

- úvodní třídní schůzky a schůzka členů Spolku pro spolupráci se školou a rodinou, které se tradičně konaly druhý týden v září, se letos organizovat nebudou (s výjimkou prvních tříd). Veškeré důležité informace obdrží zákonní zástupci žáků jednotlivých tříd od svých třídních učitelů elektronickou cestou. Všichni vyučující ale budou dne 8. 9. 2020 ve škole od 7:30 do 18:00 hod. přítomni a v naléhavých případech lze tedy příslušného zaměstnance školy navštívit

- vzhledem k tomu, že se dne 8. 9. 2020 uskuteční volby do školské rady, vyzývá vedení školy a předsedkyně školské rady zákonné zástupce žáků, aby se jednotlivě v tento den kdykoli v době od 7:30 do 18:00 hod. do vestibulu školy dostavili a zvolili si své zástupce do školské rady

- úvodní třídní schůzky zákonných zástupců žáků prvních tříd se dne 8. 9. 2020 uskuteční, a sice v těchto termínech: 16:30 hod.: 1. A, 16:45 hod.: 1. B a 17:00 hod.: 1. C v kmenových učebnách jednotlivých tříd

- zákonní zástupci žáků prvního ročníku se mohou zúčastnit prvního školního dne se svými dětmi ve třídách, vedení školy důrazně doporučuje, aby dospělí přišli vybaveni rouškami a měli je během pobytu ve škole nasazeny

- ukončení vyučování dne 1. 9. 2020: I. st.: po první vyučovací hodině (8:40 hod.)

II. st.: po druhé vyučovací hodině (9:35 hod.)

Obědy se 1. 9. 2020 budou vydávat od 8:40 do 12:00 hod.

PaedDr. Pavel Kessner, ředitel školy

Nepřehlédněte!

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

 

 Důležité informace ze školní jídelny

Zaplatit stravné v hotovosti na říjen 2020 je možno

30. 9. 2020 od 7:30 do 8:00 a od 14:00 do 15:00 hod. v kanceláři ŠJ.

V jiný čas nelze.

Zvonit můžete na spojovací oddělení p. Adámková.

 

Důležité informace z družiny

Dne 2. 10. 2020 (pátek) bude z důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva
provoz družiny a školního klubu pouze  do 14:00 hodin

Dne 5. 10. 2020 bude zahájena zájmová činnost (kroužky ŠD a ŠK) pouze pro děti,
které jsou přihlášené do školní družiny nebo do školního klubu.

 

Keramická dílna ZŠ Horka-Domky Třebíč

Vás zve na akci

Dny otevřených ateliérů na Vysočině v sobotu 3. 10. 2020 od 10.00 do 15.30
Budeme vyrábět v altánu u hřiště další díly  keramického totemu na školní zahradu.
Ale pouze v případě pěkného počasí.
 
Více o celé akci na https://www.vysocina-kultura.cz/okres-trebic/
 
 
Nahoru