Informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče,

minulý týden byl aktualizován metodický pokyn MŠMT s názvem OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. Kromě některých změn týkajících se vzdělávání žáků prvního stupně ZŠ mohou dle pokynů obsažených v tomto dokumentu i žáci 2. stupně školy od 8. 6. 2020 využít nabídky vzdělávacích aktivit své ZŠ. Do dokumentu byla nově doplněna stať s názvem „Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně", jedná se o tento text:

„Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

1. Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

2. Socializační aktivity.

3. Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

4. Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

5. Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení. (pdfcestne_prohlaseni)".

V souladu s tímto pokynem bude naše škola organizovat vzdělávací aktivity žáků 2. stupně takto:

Ad 1. Žáci si mohou domluvit individuální konzultace s každým vyučujícím příslušného předmětu ve své třídě. To lze uskutečnit prostřednictvím fungujícího spojení používaného v průběhu distanční výuky. Konzultace se budou týkat objasnění nebo upevnění učiva probíraného distanční formou.

Ad 2. Kromě těchto individuálních (nepovinných) konzultací bude škola organizovat tzv. socializační aktivity. S ohledem na omezený počet dětí ve skupině i v prostorách školy, budou setkání žáků se svými třídními učiteli probíhat dle pokynů TU. TU zjistí zájem žáků své třídy a dle počtu přihlášených utvoří jednu, případně dvě skupiny.

Harmonogram socializačních aktivit pro jednotlivé ročníky školy:

6. ročník: pondělí
12:00 – 14:00 hodin
7. ročník: úterý 12:00 – 14:00 hodin
8. ročník: středa 12:00 – 14:00 hodin
9. ročník: čtvrtek 12:00 – 14:00 hodin

Ad 3. Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, proběhne během doby stanovené v harmonogramu v ad 2.

Ad 4. Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb proběhne během doby stanovené v harmonogramu v ad 2.

Ad 5. Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne v pátek 26. 6. 2020 v kmenových učebnách po domluvě s TU dle následujícího harmonogramu:

1. ročník: 8:00 – 8:20 hodin (1. část třídy)
8:25 – 8:45 hodin (2. část třídy)
2. ročník: 9:00 – 9:20 hodin (1. část třídy)
9:25 – 9:45 hodin (2. část třídy)
3. ročník: 10:00 – 10:20 hodin (1. část třídy)
10:25 – 10:45 hodin (2. část třídy)
4. ročník: 11:00 – 11:20 hodin (1. část třídy)
11:25 – 11:45 hodin (2. část třídy)
5. ročník: 12:00 – 12:20 hodin (1. část třídy)
12:25 – 12:45 hodin (2. část třídy)
6. ročník: 8:00 – 8:20 hodin (1. část třídy)
8:25 – 8:45 hodin (2. část třídy)
7. ročník: 9:00 – 9:20 hodin (1. část třídy)
9:25 – 9:45 hodin (2. část třídy)
8. ročník: 10:00 – 10:20 hodin (1. část třídy)
10:25 – 10:45 hodin (2. část třídy)
9. ročník: 11:00 – 11:20 hodin (1. část třídy)
11:25 – 11:45 hodin (2. část třídy)

PaedDr. Pavel Kessner, ŘŠ

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy

 

 

ÚŘEDNÍ DEN

Úředním dnem o hlavních prázdninách šk. roku 2019/2020 bude středa.
Úřední hodiny: 9:00 – 13:00 hodin

 

 

Nahoru