Organizační zabezpečení výuky žáků prvního stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

situace s koronavirovou pandemií se v naší republice vyvíjí a mění každým dnem, vláda zohledňuje okamžitou situaci a svá nařízení podle toho upravuje. To je hlavním důvodem, proč jsme Vám dosud nepodali naprosto přesné informace o tom, jak bude výuka dětí na prvním stupni organizována.

Tak jsme se například až 11. 5. 2020 dozvěděli o prováděcí vyhlášce MŠMT č. 233/2020, ve které je v § 4 upřesněna vzdělávací a výchovná činnost asistenta pedagoga a vychovatele na období do 30. 6. 2020: „Asistent pedagoga a vychovatel může ve školním roce 2019/2020 na základě rámcových pokynů učitele samostatně vykonávat vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků základní školy nebo základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona."

Teprve ve středu 13. 5. 2020 vláda rozhodla o ošetřovném do 30. 6. 2020.

Do 18. 5. 2020 bylo možné přihlásit dítě k docházce do školy od 25. 5. 2020.

A 19. 5. 2020 se uskutečnila mimořádná pracovní schůzka ředitelů třebíčských škol s panem starostou a zástupci Odboru školství a kultury, jejímž hlavním bodem bylo zhodnocení současné situace ve školství, výměna zkušeností a přístupů k řešení záležitostí souvisejících s uvolňováním opatření od 25. května 2020.

Dnes Vám tedy můžeme podat konečnou podobu organizačního zabezpečení výuky žáků prvního stupně naší základní školy:

1. Zákonní zástupci žáků závazně přihlásili své děti nejpozději do 18. 5. 2020, 12:00 hod. a pak bylo možné stanovit přesné složení dětských skupin.

2. Naší hlavní snahou bylo, aby výuku (čtyři vyučovací hodiny) v příslušné dětské skupině zajišťovala třídní učitelka nebo třídní učitel žáků dané třídy. K výuce ve škole bylo zákonnými zástupci žáků přihlášeno 141 žáků, tedy 40% žáků prvního stupně školy. Počet žáků v žádné dětské skupině nepřevyšuje číslo 15, není tedy nutné žádnou třídu dělit. Žáci budou během výuky ve svých kmenových třídách, během odpolední činnosti mohou v případě příznivého počasí pobývat ve venkovních prostorách školy.

3. Dle pokynů MŠMT nebude organizován provoz ŠD ani ŠK (tedy ranní družina nebude fungovat), po ukončení výuky bude organizována odpolední činnost dětských skupin. Zde bude pedagogickou činnost zajišťovat vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga či pedagog z druhého stupně školy. Účast dítěte na odpolední činnosti dětské skupiny není nutná, zákonní zástupci žáka si mohou dítě vyzvednout po ukončení čtvrté vyučovací hodiny.

4. Provoz školní jídelny nebude organizován, každý žák si z domova přinese svačinu na velkou přestávku a „oběd" na dobu mezi ukončením čtvrté vyučovací hodiny a zahájením odpolední činnosti dětské skupiny.

5. Každý žák si vezme s sebou z domu na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky.

6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit!

7. Zákonní zástupci žáků vyplní formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdfcestne_prohlaseni), který žáci odevzdají při (prvním) příchodu do školy. Žák, který tento dokument neodevzdá, nebude do školy vpuštěn!

8. Doprovod žáků nebude do školy vstupovat.

Žáci      1. ročníku budou do budovy vpuštěni v 7:30 hod.
               2. ročníku budou do budovy vpuštěni v 7:40 hod.
               3. ročníku budou do budovy vpuštěni v 7:50 hod.
               4. ročníku budou do budovy vpuštěni v 8:00 hod.
               5. ročníku budou do budovy vpuštěni v 8:10 hod.

Dodržujte, prosím, tento harmonogram, není možné, aby se žáci před vchodem do školy hromadili!

Žáci 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A budou do budovy vstupovat levými vchodovými dveřmi označenými písmenem A, žáci tříd 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B budou do budovy vstupovat prostředními dveřmi s nápisem B, ostatní žáci budou do budovy vstupovat pravými dveřmi s nápisem C. Žáky si u vchodu vyzvedne příslušný třídní učitel, resp. třídní učitelka.

9. Ve škole bude k dispozici dostatek dezinfekce, škola bude dbát na přísnou hygienu, první dezinfekci rukou provedou žáci při odchodu ze šaten, další ve třídě, na toaletách, před jídlem atd. Ve společných prostorách se žáci i zaměstnanci školy pohybují výhradně v rouškách či s respirátory.

10. Během výuky budou žáci sedět v lavicích samostatně, bude zachován rozestup 2 m mezi žáky, a proto v průběhu výuky nebude nutné mít na obličeji roušku.

11. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

12. Vyučovací hodiny:

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
1. vyuč. hod. 07:45 -08:30 07:55 -08:40 08:05 -08:50 08:15 -09:00 08:25 -09:10
2. vyuč. hod. 08:40 -09:25 08:50 -09:35 09:00 -09:45 09:10 -09:55 09:20 -10:05
3. vyuč. hod. 09:45 -10:30 09:55 -10:40 10:05 -10:50 10:15 -11:00 10:25 -11:10
4. vyuč. hod. 10:40 -11:25 10:50 -11:35 11:00 -11:45 11:10 -11:55 11:20 -12:05

Během přestávek se žáci budou moci procházet po chodbách, dojít si na toaletu, to vše za přísných hygienických opatření a za zvýšeného dozoru vyučujících.

13. Rozvrh hodin:

 1. roč.  2. roč.  3. roč.  4. roč.  5. roč.
 1. vyuč. hod.  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ
 2. vyuč. hod.  M M  M  M  M
 3. vyuč. hod.  Čjs  Čjs  Čjs  AJ  AJ
 4. vyuč. hod.  dle plánu TU dle plánu TU   dle plánu TU  Čjs  Čjs

  14. Personální zabezpečení výuky na prvním stupni od 25. 5. 2020:

Výuka AJ Odpolední činnost Distanční výuka
1.A Chlupáčková - Králová Chlupáčková
1.B Folberová - Brychtová Folberová
2.A Kafková - Kalinová Kafková
2.B Vitoušová - Pošvařová Vitoušová
2.C Krotká - Vorlíčková Krotká
3.A Cahová Cahová Nahodilová Cahová
3.B Dvořák Dvořák* Solařová Dk, Doležalová
3.C Dvořáková Dvořáková * Adámková Dv, Tomková
4.A Koudelová Koudelová* Suchánková Ko, Ju, So
4.B Čermáková-Tom. Tm Maxová Tm, Mu
4.C Charvátová Charvátová* Švecová Cha, Ju, Mu
5.A Dokulilová Dokulilová* Papírníková Ša, Ču, So, Do, Br, Tr
5.B Doležalová Doležalová Štanclová Dl, So, Br, Tr
5.C Tomková Tomková Vostalová To, Ču, Br, Tr

*...dle pokynů příslušného vyučujícího AJ


Po ukončení poslední (čtvrté) vyučovací hodiny budou děti „obědvat". Dozor už bude vykonávat paní vychovatelka či asistentka pedagoga. Pak bude organizována odpolední činnost dětských skupin ve stejné učebně.

Ta bude ukončena pro žáky:

1. ročníku ve 14:15 hod.
2. ročníku ve 14:25 hod.
3. ročníku ve 14:35 hod.
4. ročníku ve 14:45 hod.
5. ročníku ve 14:55 hod.

Žáka lze samozřejmě po příslušné dohodě vyzvednout kdykoli v průběhu odpolední činnosti dětské skupiny (žáci mohou odcházet samostatně po předložení příslušné žádosti podepsané zákonným zástupcem).

15. Distanční výuka:

Zákonní zástupci, kteří své dítě k výuce ve škole od 25. 5. 2020 nepřihlásili, budou i nadále spolupracovat s vyučujícími na distančním vzdělávání svých dětí. Vzhledem ktomu, že byla již probrána většina nové látky a škola má možnost obsah učiva redukovat, budou příslušní vyučující k dispozici na e-mailu v době od 12:00 do 14:00 hod., kdy budou zadávat žákům úkoly a konzultovat případné dotazy. V této době však půjde zejména o opakování a procvičování učiva a žáci budou spíše informováni o tom, co se probíralo ve škole a kde se daná látka v učebnici či v pracovním listu nachází.

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy

 

 

ÚŘEDNÍ DEN

Úředním dnem o hlavních prázdninách šk. roku 2019/2020 bude středa.
Úřední hodiny: 9:00 – 13:00 hodin

 

 

Nahoru